18-30 අතර පුහුනු නුපුහුනු තෙරපිවරියන් බදවාගනු ලැබෙ. අනුරාධපුර නගරයෙ අපගෙ නව ස්තානයට නැවති වැඩ කල හැකි ලස්සන අවංක ගැහැනු ලමුන් අවශ්‍ය කර ඇත. මසක වැටුප 200000lk .කැම බිම නවාතැන් පහසුකම් ඇත. ආර්ථික අපහසු ඇති ඔබ අපත් එක්ක එකතු වන්න.ආරක්ෂාව 100°/° ඔබගෙ පුද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරිම අපගෙ වගකිමයි. 076 8369592

Normal Ad
Jobs | 4 days ago
234
post image

Spa Jobs 18-30 අතර පුහුනු නුපුහුනු...

18-30 අතර පුහුනු නුපුහුනු තෙරපිවරියන් බදවාගනු ලැබෙ. අනුරාධපුර නගරයෙ අපගෙ නව ස්තානයට නැවති වැඩ කල හැකි ලස්සන අවංක ගැහැනු ලමුන් අවශ...

Anuradhapura

🌟 කොලඹ 04 ප්‍රදේශයේ තරු පන්තියේ හෝටලයක ඉතා ප්‍රසිද්ධ කාර්යබහුල SPA ආයතනයක් සදහා වයස අවුරුදු 20 ත් 35 ත් අතර කඩිසර සුහදශීලී කාන්තාවන් සදහා රැකියා ඇබෑර්තු. 💰 දයිනිකව, මාසිකව අසීමිතව උපයන්න. ⛑️ ආරක්ෂාකාරී වටපිටාවක් සහිත ඉතා පිරිසිදු ස්ථානයකි. 👌 පාර්ට් ටයිම් ලෙස හෝ ෆුල් ටයිම් ලෙස සේවය කළ හැකිය. 👷‍♀️ ඔබගේ දක්ෂතාව මත ඉහළ ආදායමක්. ☎️ දැන්ම අමතන්න 0743740887 🛟 වැඩ කළයුතු වේලාවන් උදේ 10 සිට රාත්‍රී 9 දක්වා පමණි 🌟 STAR HOTEL SPA JOBS GIRLS ONLY 🌟 💃Job opportunities for energetic and friendly women between 20 and 35 years of age for a very famous and busy SPA in a star class hotel in Colombo 04. 💰 Earn Unlimited Daily Monthly ⛑️ Very clean and safe place 👌 Can work part time or full time High income based on your skill. ☎️ Call now 0743740887 🛟 Working hours are 10 am to 9 pm only.

Normal Ad
Jobs | 3 weeks ago
676
post image

🌟HOTEL SPA රැකියා ඇබෑර්තු GIRLS ON...

🌟 කොලඹ 04 ප්‍රදේශයේ තරු පන්තියේ හෝටලයක ඉතා ප්‍රසිද්ධ කාර්යබහුල SPA ආයතනයක් සදහා වයස අවුරුදු 20 ත් 35 ත් අතර කඩිසර සුහදශීලී කාන්තා...

Colombo 4 | කොලඹ 4

කඩවත ප්‍රදේශයේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ කාර්යබහුල SPA ආයතනයක් සදහා කඩිසර සුහදශීලී කාන්තාවන් සදහා රැකියා ඇබෑර්තු දයිනිකව මාසිකව අසීමිතව උපයන්න ආරක්ෂාකාරී වටපිටාවක් සහිත ඉතා පිරිසිදු ස්ථානයකි පාර්ට් ටයිම් ලෙස හෝ ෆුල් ටයිම් ලෙස සේවය කළ හැකිය ඔබගේ දක්ෂතාව මත ඉහළ ආදායමක් දැන්ම අමතන්න 0713672071

Normal Ad
Jobs | 1 month ago
788
post image

SPA රැකියා ඇබෑර්තු GIRLS ONLY

කඩවත ප්‍රදේශයේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ කාර්යබහුල SPA ආයතනයක් සදහා කඩිසර සුහදශීලී කාන්තාවන් සදහා රැකියා ඇබෑර්තු දයිනිකව මාසිකව අසීමිතව උපයන...

Kadawatha | කඩවත

නුවර පිළිමතලාව ලියාපදිංචි SPA ආයතනයක් සදහා පුහුණු නුපුහුණු සේවිකාවන් අවශ්‍යයි දිනකට ඉහළ ආදායමක් සහිතයි. නුවර ප්‍රදේශයේ ඉතා කාර්යබහුල ස්ථානයකි PART TIME OR FULL TIME ලෙස සේවය කළ හැකිය දැන්ම අමතන්න 0776780409 0750806050

Normal Ad
Jobs | 1 month ago
782
post image

SPA රැකියා ඇබෑර්තු

නුවර පිළිමතලාව ලියාපදිංචි SPA ආයතනයක් සදහා පුහුණු නුපුහුණු සේවිකාවන් අවශ්‍යයි දිනකට ඉහළ ආදායමක් සහිතයි. නුවර ප්‍රදේශයේ ඉතා කාර්ය...

Kandy Pilimathalawa

🪷 අලුතින් ආරම්භ කරන ලද ජාඇල SPA ආයතනයකට පුහුණු නුපුහුණු සේවිකාවන් අවශ්‍යයි සම්භාහන කටයුතු සදහා ⭐SAUBHAGYA SPA & WELLNESS CENTER JAELA⭐ 🪷 මාසිකව දයිනිකව ඉහළ ආදායමක් ⭐මාසිකව ලක්ෂ 2 ට වැඩි ආදායමක් අනිවාර්යෙන්ම⭐ 🪷 PART-TIME හෝ FULL-TIME ලෙස සේවය කල හැකිය. ⭐ආහාර හා නවාතැන් නොමිලේ ☎️ 0760586244 ☎️ 0704478092 🪷 ඉතා පිරිසිදු ආරක්ෂිත ස්ථානයකි

Normal Ad
Jobs | 2 months ago
1000
post image

🫶 SPA THERAPIST JOB VACANCY🫶

🪷 අලුතින් ආරම්භ කරන ලද ජාඇල SPA ආයතනයකට පුහුණු නුපුහුණු සේවිකාවන් අවශ්‍යයි සම්භාහන කටයුතු සදහා ⭐SAUBHAGYA SPA & WELLNESS CENTE...

Ja Ela | ජාඇල

🫶 SPA THERAPIST JOB VACANCY 🪷 අලුතින් ආරම්භ කරන ලද කුරුණෑගල SPA ආයතනයකට පුහුණු නුපුහුණු සේවිකාවන් අවශ්‍යයි 🪷 සම්භාහන කටයුතු සදහා 🪷 මාසිකව දයිනිකව ඉහළ ආදායමක් 🪷 PART-TIME හෝ FULL-TIME ලෙස සේවය කල හැකිය. ☎️ 0719906777 ☎️ 0779238777 🪷 ඉතා පිරිසිදු ආරක්ෂිත ස්ථානයකි

Normal Ad
Jobs | 2 months ago
834
post image

🫶 SPA THERAPIST JOB VACANCY

🫶 SPA THERAPIST JOB VACANCY 🪷 අලුතින් ආරම්භ කරන ලද කුරුණෑගල SPA ආයතනයකට පුහුණු නුපුහුණු සේවිකාවන් අවශ්‍යයි 🪷 සම්භාහන කටයුතු...

KURUNEGALA | කුරුණෑගල

👉රැකියා ස්පා - [ 0743689219 ] 👉ගැහැණු ළමයි වයස 18-35 👉 පුර්ණ කාලීන හා අර්ධකාලීනව 👉ආහාර සහ නවාතැන්⁣ නොමිලේ 👉පුහුනු/නුපුහුනු කන්තා ඔබට රැකියා අවස්ථාවක් 👉Job Spa - [ 0743689219 ] 👉Girls age 18-35 👉 Full Time , Part Time 👉Free food and accommodation 👉Nugegoda දුර ප්‍රදේශවල කාන්තාවන් සඳහා වැඩි අවදනයක් යොමු කරෙ. පිහිටි ස්පා ආයතනයනට තෙරපිවරියන් පමණක් අවශ්‍යයි. [ 0743689219]

Normal Ad
Verified
Jobs | 2 months ago
920
post image

Job Vacancies

👉රැකියා ස්පා - [ 0743689219 ] 👉ගැහැණු ළමයි වයස 18-35 👉 පුර්ණ කාලීන හා අර්ධකාලීනව 👉ආහාර සහ නවාතැන්⁣ නොමිලේ 👉පුහුනු/න...

Nugegoda

කෝට්ටේ ප්‍රදේශයේ පිහිටි ස්පා ආයතනයනට තෙරපිවරියන් පමණක් අවශ්‍යයි. 👉රැකියා ස්පා - [ 0703791133] 👉ගැහැණු ළමයි වයස 18-35 👉වැටුප 200000-250000 👉 පුර්ණ කාලීන හා අර්ධකාලීනව 👉නවාතැන්⁣ නොමිලේ 👉Job Spa - [ 0703791133] 👉Girls age 18-35 👉Salary 200000-250000 👉 Full Time , Part Time 👉Free accommodation 👉Kotte

Normal Ad
Jobs | 2 months ago
716
post image

Work in Spa - Kotte For young girls...

කෝට්ටේ ප්‍රදේශයේ පිහිටි ස්පා ආයතනයනට තෙරපිවරියන් පමණක් අවශ්‍යයි. 👉රැකියා ස්පා - [ 0703791133] 👉ගැහැණු ළමයි වයස 18-35 👉වැ...

Kotte

🫶 මසකට ලක්ෂ 5 ක් උපයන්න කාන්තාවන් සදහා පමණි 🫶. 🪷 අගහිඟ කමට තිත.... 🪷 ඔබත් ලස්සන අවංක කාන්තාවක් ද? 🪷 මේ ආරාධනාව ඔබටයි. 🌻 අපගේ ආයතනයේ නැවතී සේවය කිරීමට කැමති කාන්තාවන් දැන්ම අමතන්න ☎️ 0741720210 මධු 🌻 නවාතැන් පහසුකම් සමග ආහාර නොමිලේ. 🌻 කොට්ටාවේ පිහිටි ඉතා ආරක්ෂිත ස්ථානයකි.

Normal Ad
Jobs | 2 months ago
1968
post image

🫶මසකට ලක්ෂ 5 ක් උපයන්න🫶

🫶 මසකට ලක්ෂ 5 ක් උපයන්න කාන්තාවන් සදහා පමණි 🫶. 🪷 අගහිඟ කමට තිත.... 🪷 ඔබත් ලස්සන අවංක කාන්තාවක් ද? 🪷 මේ ආරාධනාව ඔබටයි. 🌻...

KOTTAWA | කොට්ටාව

මාසික 100,000/= දායමක් විශ්වාසවන්තව නිවසේ සිට ලබාගැනීමට කරුණාකර කාන්තාවන් පමණක් watsapp හරහා පමණක් සම්බන්ධ වෙන්න

Normal Ad
Jobs | 2 months ago
1414
post image

ඔබට අමතර ආදායමක් අවශ්‍යද

මාසික 100,000/= දායමක් විශ්වාසවන්තව නිවසේ සිට ලබාගැනීමට කරුණාකර කාන්තාවන් පමණක් watsapp හරහා පමණක් සම්බන්ධ වෙන්න

Galle