වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

Super Ad
Full Service | 1 minute ago
4 0
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

හැමෝම හොයන ලස්සන කෙල්ල

RS 4500/- FULL SERVICE WITH ROOM 30 YEAR'S OLD හංසි * ඔයාගේ හිතේ හැටියට ෆුල් සර්විස් එකක් දෙන්න...

NITTABUWA, නිට්ටඹුව, ATTANAGALLA, අත්තනග...

Super Ad
Full Service | 23 minutes ago
17K 2K
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

ඔබ ගෙවන මුදලට උපරිම වින්දනයක් ලබා ග...

ෆුල් සර්විස්💁‍♀️ 0786765427 ඒකල //ජා ඇල මම රිතූ වයස 32 යි. මේ මගෙ සත්‍ය චායාරූපය බොරු වයස බොර...

ඒකල //ජා ඇල

Super Ad
Personal Ads | 24 minutes ago
22 0
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

Full Service and Anal Batharamulla...

Full or Anal Battaramulla Rs 12,000/=. Hi i am Vishi 27 years old fair friendly clean lady . 100%...

Colombo

Super Ad
Full Service | 27 minutes ago
60 0
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

FRESH NEW අවුරුදු 27 ක ලස්සනම ලස්සන...

Rs 6500/- FULL SERVICE WITH HOTEL ROOM BEAUTIFUL NEW GIRL RS 6500/- FULL SERVICE WITH HOTEL ROOM...

KOTTE NUGEGODA BATTARAMULLA

Super Ad
Full Service | 30 minutes ago
54 30
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

සුදුම සුදු ලස්සන අලුත් කෙල්ල

දන්කොටුව අලුත්ම ලස්සන කෙල්ල ❤️ Full Service Rs 5000/= 🙏 Hi, I’m Rithu🙋‍♀️ 💕 I’m 32 years o...

Dankotuwa | Madampe | Maravila

Super Ad
Full Service | 42 minutes ago
178 30
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

හැමෝම හොයන ගමේ හැදුන වැඩුන ලස්සනම ල...

RS 5000/- FULL SERVICE WITH ROOM 29 YEAR'S OLD SHANI * ඔයාගේ හිතේ හැටියට ෆුල් සර්විස් එකක් දෙන්න...

NITTABUWA නිට්ටඹුව Rs.5000/=

Super Ad
Verified
Live Cam | 1 hour ago
71K 11K
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

LIVE CAM WITH HOT & SEXY SHENU ♀

🐹#Hello°°°🍓 🎈LIVE CAMSHOW WITH AM Vinu...🐰 ලයිව් කැම් සමග මම විනූ…🐭 ✅එකතු වෙන්...

FULL OPEN NUDE VIDEO CALL

Super Ad
Full Service | 1 hour ago
182 60
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

MARRIED COUPLE FULLSERVICE, FULL BO...

Hi, I am Sonali, 34 years old Sri Lankan housewife. I am real married and my husband Romesh (36y) av...

COLOMBO

Super Ad
Verified
Live Cam | 1 hour ago
2K 240
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

Whatsapp live Cam Show💙💙🖤

guys I am Ashleya 24 age Real pic Vidieo verification rs. 200 ( Video verification for Given t...

LIVE CAM SHOW

Super Ad
Personal Ads | 1 hour ago
56 0
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

7 INCHES DICK FOR LADIES ONLY

Hi ladys Massage and Full Sessions (7 inch Dick) lam a Proffesionally qualified male maseur For La...

COLOMBO | NEGOMBO | JA ELA

Super Ad
Full Service | 1 hour ago
310 60
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

Full service kadawatha | Kiribathgo...

I am _ Ahasma 25 years Full service 👉ok B.o.b suck 👉ok Liking 👉ok Suck (with out condam)...

Kadawatha | Kiribathgoda

Super Ad
Full Service | 1 hour ago
362 60
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

ඇඟ හිරිවැටිලා යන්න ෆන් එකක් මගෙන් ඔ...

NIGHT OK BEAUTIFUL NEW GIRL RS 5000/- FULL SERVICE WITH HOTEL ROOM 28 YEARS OLD YOUNG & CUTE BEA...

සීදූව කටුනායක ලියනගෙමුල්ල

Super Ad
Spa | 2 hours ago
41K 5K
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

FULLBODY MASSAGE ANURADHAPURA

♥FULLBODY MASSAGE ANURADHAPURA ☎ 0760131009 RED VELVAT SPA DHAHSIYAGAMA 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹...

අනුරාධපුර #ANURADHAPURA

Super Ad
Verified
Live Cam | 2 hours ago
82 0
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

REAL LESBIAN LIVE S.E..X CAM SHOW

♥️ HI EVERYONE, ♥️ WE ARE REAL LESBIAN COUPLE 💗 SANDRA AND 💗 TEENA 🫶 AGE 28 AND 🫶 30 YEARS OL...

REAL PHOTO ATTACHED

Super Ad
Full Service | 2 hours ago
438 60
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

FULL SERVICE WITH HOTEL ROOM Rs.500...

🎊️WELCOME🎊 🌹AM DOING FULL SERVICE 5000 🌹MINUWANGODA/SEEDUWA /KATUNAYAKA /NEGAMBO 🌹AM THARU...

මීගමුව, කටුනායක, සීදුව, මිනුවන්ගොඩ

Super Ad
Full Service | 2 hours ago
23K 5K
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

🔥5500 my pivate epartment l m new...

👉 am can spesk sinhla and Engilsh💯✔️ 👉 you con come my epatmint drrectiy 💯 👉 come to my epatm...

KOLLUPITIYA

Super Ad
Verified
Ad Agent | 2 hours ago
34 0
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

සුපිරියට දැන්විමක් දාගන්න ඕනෙ ද එහෙ...

👌ඔබගෙ දැන්විම් ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් පළකර ගැනීමට අපට කථා කරන්න.👌 🌹ඔබට අවශ්‍ය සියළුම වෙබ් අඩවි ව...

International,Ampara,Anuradhapura,Balang...

Super Ad
Full Service | 3 hours ago
684 150
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

අවු 23 ලස්සනම ලස්සන පුංචි කෙල්ලගෙන්...

කෙට්ටු දඟකාර හැඩකාරී ONE HOUR ONE SHOT 5000/= WITH HOTEL ROOM SUCK OK WITHOUT CONDOM LIP KISS...

නිට්ටඹුව පස්යාල අත්තනගල්ල

Super Ad
Not Verified
Live Cam | 3 hours ago
4K 960
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

WITH FACE REAL CAM SHOW

Hi, Im Lakshani 25 year Real photo attached 😘 No Full Service 💁5Minutes package 🌹 BooBs...

Sri Lanka

Super Ad
Verified
Ad Agent | 4 hours ago
2K 510
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

පැය 24 ම ඇඩ් දාගන්න කතා කරන්න

ABC ADS මගින් දැන් පැය 24 පුරාම ඔබට අවශ්‍ය ඕනැම දැන්වීමක් එසැනින් ලංකා ඇඩ්ස් හි පලකර ගත හැකිය. ❆...

Ad Agent

Super Ad
Verified
Live Cam | 10 hours ago
988 150
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠...

➡️ im Pawani Live Cam Show ➡️ 27 years yong girl ➡💥 With out face packeges👇👇👇 ➡️ 5 min fu...

𝑴𝒚 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑷𝒉𝒐𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒕𝒕𝒂𝒄𝒉𝒆𝒅

Super Ad
Not Verified
Live Cam | 11 hours ago
422 360
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

REAL live cam service 😘😘 Super S....

HELLOW gys Welcome to live cam add..🙏🙏🙏 My name is CHALANI MY age 21 Vedio verification...

Live CAM Show

Super Ad
Not Verified
Live Cam | 11 hours ago
480 60
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

🌹Nethuli with Face Real🌹🌹Cam Sho...

🌹Nethuli with Face Real🌹 🌹Cam Show🌹 ❤️Hi Guys,, ❤️Im NETHULI ❤️Age 29 -------------- 🎥V...

Live cam show

Super Ad
Full Service | 12 hours ago
572 60
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

Gay Male Escort

Gay Escort Info Age: 30 Height: 190 cm Weight: 130 kg Size: 17 cm Orientation: Bisexual Posi...

Gampaha,Colombo

Super Ad
Verified
Live Cam | 13 hours ago
23K 3K
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

LIVE CAM WITH HOT & SEXY Madushi°°°...

#Hi_____🎀 LIVE CAM WITH HOT & SEXY Madushi°°°😋 මම මදූශි... 💰 මුදල් ලැබුනු සැනින...

Live Cam

Super Ad
Verified
Live Cam | 13 hours ago
4K 420
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

WITH FACE🖤🖤𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄📽️📽️ 𝐆𝐞𝐧𝐮...

Hii guys ❤I'm Dinithi ( දිනිති ) 👩🏻‍🦰 ❤Age 28 🎀This is a my real picture 👇👇 🎀Clear camera...

LIVE CAM SHOW

Super Ad
Verified
Live Cam | 14 hours ago
684 90
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

🧕YOUNG GRIL GENUINE CAM 🤱

👳DEAR SIR👳 🙆IM" THARUKI🙋 🙅AGE 23💁 🧖ඔයාල කැමතියිද මගෙත් එක්ක CAM SHOW එකක් කරන්න 📲 ✨️හොඳ...

REAL PHOTO ATTACHED

Super Ad
Verified
Live Cam | 14 hours ago
42K 5K
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

ඔයා ආස විදිහට ෆන් එකක් ගන්න එන්න දැ...

හැමදාම එකම විදියට බලලා ඇති වෙලාද එන්න ඔබත් දැන්ම එකතු වෙන්න වෙනස්ම විදිහෙ සතුටක් ලබන්න 🤤☝😍...

OPEN VIDEO CALL SESSION

Super Ad
Verified
Live Cam | 14 hours ago
942 210
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

I PASS YOUR CUM OUT. JOIN WITH ME...

💓 JUCY COME OUT CAM SHOW 💦💦💓     With loud voice 🌺ONLY jenuin costomer. 🌺 ✖️ After pay...

CAM SERVICE ONLY

Super Ad
Full Service | 15 hours ago
1K 30
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

Full Service & Full Body Massage &...

👉ඔන්න ආවා අලුත්ම අලුත් සුකිරි කෙල්ලෝ සෙට් එකක් එකක් සුපිරි fun එකක් ගන්න ඔයත් කැමතිද🤘 (ඇමිලියා...

Kottawa කොට්ටාව

Super Ad
Verified
Live Cam | 15 hours ago
974 30
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

Live CAM show, s.e.x.y girl❤️❤️

HI I'm 23 Years Old Sexy Girl 🔰 My Real Photo🔰 🔥My Packages 🔞🔥 🔰 👉🏻5min show.700/= P...

Super Ad
Spa | 16 hours ago
420 0
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

🌿🍃🍁🦚NEW SPA🧜 0717401195 ❤️ KIR...

🌿🍃🍁🦚NEW SPA🧜 0717401195 ❤️ KIRIBATHGODA කිරිබත්ගොඩ 🦚🍁🍃🌿 ගාල හන්දිය , කිරිබත්ගොඩ 2️⃣4️⃣...

KIRIBATHGODA Dalugama, Kelaniya

Super Ad
Verified
Live Cam | 16 hours ago
19K 2K
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

🔥🔥 WITH FACE LIVE CAM SHOW 🔥🔥

WELCOME 🙏 I'm hansi. Age 20 I'm a Genuine girl.👉This service only for genuine customers.🙋‍♀️...

THIS IS MY 100% REAL PHOTO

Super Ad
Verified
Live Cam | 17 hours ago
932 150
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

💗 හැමදාමත් යාළුවේ මම ඉන්නෙමි පාළුව...

Welcome 🙏 🍬 Real Live Cam Show 🍬 I am a Genuine girl 👉This Service only for Genuine Coustm...

EROTIC SHOW WITH BEAUTIFUL GIRL

Super Ad
Full Service | 18 hours ago
536 90
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

BORALESGAMUWA 💞FULL SERVICE👉Rs. 3...

💞FULL SERVICE👉 Rs. 3500/= 0776316272 අලුතින් බැහැපු සුපිරි ලස්සන පොඩි කෙල්ලො දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඇවිත...

Kesbewa,Piliyandala,Boralasgamuwa,Nugego...

Super Ad
Not Verified
Live Cam | 18 hours ago
516 30
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

New Sexy Cam Girl 💕

Hellow...., Im Roshel fernando 26yrs this is my 💯 real profile 🌷audio verification free 🌷ve...

Sri Lanka

Super Ad
Full Service | 20 hours ago
596 90
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

💞 Full service 3500 Nugegoda 💞 Ro...

💕🌹Full service 3500 Nugegoda,Kohuwala,Papiliyana🌹🌹🌹 🤗Hello gentmen💋💋💋 🌺We have a l...

Nugegoda Kohuwala Papiliyana Delkanda

Super Ad
Full Service | 20 hours ago
478 30
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

KADUWELA 💞FULL SERVICE👉Rs 3500/=...

🙏💜We are doing everything for you💞💞 ☯️Hello Gentman💋💋💋 💉Everyone is vaccinated with a th...

Weliwita Kaduwela Malabe Hanwella Thalah...

Super Ad
Personal Ads | 20 hours ago
1K 150
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

Negambo 💋Kattuwa 💋 Dalupotha 💋...

👩‍🌾Hello Sir.👩‍🌾 👸මම මදූකී👩‍🌾 👩‍🎨වයස 25👩‍🎨 🏃එන්න මගෙත් එක්ක හොඳට සතුටූ වේලා පැයක් ඉන්...

Negombo

Super Ad
Full Service | 21 hours ago
1K 390
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

Today in Kaduwela town

🩷 WITHOUT CONDOM SUCK OK 🩵 ❤️ DEESHU 33 YEARAS OLD SILM BODY 💞 FULL SERVES 6000 ❤️ BO...

KADUWELA MALABE BATHTHARAMULLA

Super Ad
Verified
Live Cam | 21 hours ago
880 90
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

HOT BEAUTIFUL GIRL LIVE CAM BIG BOO...

Hii......... 💏 I'm Ruwanthi Age 28💏 hot beautiful girl 💯Audio verification free🎧&Video verific...

REAL PHOTO ATTACHED

Super Ad
Full Service | 21 hours ago
11K 900
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

🌹Full service Kadawatha new girl...

Hey 💖💖 💚💚💚💚 ⭕ I am ha ( රශ්මි ) ⭕ My real age 26 year 👩‍🌾👸💖 ♥️බොරු පොටෝ දාලා නෑ… ♥...

Kadawatha | කඩවත

Super Ad
Spa | 22 hours ago
724 0
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

👋B 2 B MASSAGE❤️❤️ LUXURY SPA HUNU...

👋B 2 B MASSAGE❤️❤️ LUXURY SPA HUNUPITIYA WATTHALA. -------------------- 👋ඔබගේ විඩාබර දවසට ගත...

24 HOURS OPEN HUNUPITIYA WATHTHALA 🏪 OP...

Super Ad
Full Service | 22 hours ago
1K 210
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

අහිංසා 24 YEARS OLD NEW BEAUTIFUL G...

LIP KISS OK SUCK OK ♥️ 1 HOUR 1 SHOT RS 5500/= 💟 1 HOUR 2 SHOTS RS 7500/= REAL PHOTO SEXY GI...

ADIAMBALAMA KATUNAYAKE SEEDUWA

Super Ad
Lanka Ads | 22 hours ago
112 0
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

සියලුම නව ඉදිකිරීම් හා නිවාස අලු්වැ...

සියලුම නව ඉදිකිරීම් හා නිවාස අලු්වැඩියාවන් ඉන්ටර් ලොක් ගල් ඇතිරීම. උද්ද්‍යාන අලංකරණය ට අදාළ ඉදිකිර...

Colombo

Super Ad
Full Service | 22 hours ago
802 60
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

ESCORT FULL SERVICE 21 TO 26 YEARS...

DANCING GIRLS • OFFICE WORKING GIRLS • WE'LL EDUCATES YOUNGER GIRL'S • 21 TO 26 AGE SOOO BEAUTI...

DEHIWALA BAMBALAPITYA

Super Ad
Full Service | 22 hours ago
1K 210
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

මගේ නම සමාධි යාළුවා රෝසි ඔබට ජීවිතය...

☎️ 0760603859 TODAY THERE ARE 4 BEAUTIFUL GIRLS FOR YOUR SELECTION. FULL SERVICE WITH ROOM RS 6...

KELANIYA KIRIBATHGODA PELIYAGODA

Super Ad
Verified
Live Cam | 22 hours ago
760 1K
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

VIP Particular Service With Your Re...

🎁Provide you with different perspectives on and relationships 🎥VIDEO CALLS FEELINGS 💃Anush...

Live cam show

Super Ad
Full Service | 23 hours ago
1K 180
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

REAL BEAUTIFUL ESCORT GIRL 3500/-

NAME. CHATHU. AGE. 28 CHUBBY GIRL FULL BODY MASSAGE WITH ROOM RS 3500/- NEGOMBO BEACH ROOD...

NEGOMBO BEACH ROOD

Super Ad
Full Service | 23 hours ago
762 180
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

⚜️ Maharagama Full Service Lovely F...

⚜️ Maharagama Full Service Lovely Friendly Girl with ANL ⚜️ 💞 Hi Im Hansi Seya 💞 💖 Im 28 Ye...

Colombo

Super Ad
Full Service | 23 hours ago
1K 180
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

ෆුල් සෙක්ස් සැපක් ගන්න කියාපු කෙල්ල

1 HOURS 2 SHOTS RS 5500/- WITH ROOM NIGHT OK FULL EROTIC FUN INDEPENDENT ESCORT SERVICE BY 25...

සීදූව කටුනායක SEEDUWA KATUNAYAKE

Super Ad
She Male | 23 hours ago
41K 5K
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

EROTIC FEELING MASSAGE WITH BEAUTIF...

👋Hi im සදූ.. Lady boy.😊 GENUINE AND PROFESSIONAL MASSARGER age 23 .NEW LOCATION IN නුගේ...

NUGEGODA නුගේගොඩ

Super Ad
Personal Ads | 23 hours ago
228 30
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

කාන්තාවන්ට පමණයි | Only For Ladies...

✔️Hi im Rohan ✔️33 Years Old 💠 මම සොයන්නේ දිගුකාලීන සමීප ඇසුරක් සදහා විශ්වාසවන්ත කාන්තාවකි...

Sri Lanka

Super Ad
Personal Ads | 23 hours ago
568 60
Lanka ads Superad image WITH 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗺 𝗦𝗵𝗼𝘄 👉 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 👉 𝐆𝐞𝐧𝐮𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐚𝐦 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 👉

Full Service and Anal Batharamulla...

Full or Anal Battaramulla Rs 12,000/=. Hi i am Vishi 27 years old fair friendly clean lady . 100%...

Colombo

Hello 🙋 😏 💘 I am dilini 💘 My age is 25 year old & cute girl 💕💕 💘butifull 👄👄 💘 I am doing full service 💕💕 ♥️ Today I am staying pannipitiya area 💖One ur one time 3500🌷 💖One and half ur two time 5000 🌷 👄👄 ♥️ No a.n.l🚫 ♥️ lip kiss ok ♥️ boob suk ok ❤️ drinking & smoking ok ♥️ No visit ♥️ Parking availab 💯💯 sefty Welcome genuine customers 🌹🌹 💘If you need girl friend experience 💕💕 Call me 📞 076 802 3594☎️

Normal Ad
Full Service | 56 minutes ago
42 0
Lanka ads Normal ad image 🧜Full service at pannipitiya 💝

🧜Full service at pannipitiya 💝

Hello 🙋 😏 💘 I am dilini 💘 My age is 25 year old & cute girl 💕💕 💘butifull 👄👄 💘 I am doi...

Colombo

🎗️Hi Dear Gentlemen 🎗️I am Ahinsa 🎗️Age 29💃 🎗️This Is my Real Pic📸 🎗️🏢Good Hotel room &🚌 vehicle parcking Available ⭕ Katunayaka Adiambalama Negombo කටුනායක ආඩිඅම්බලම මීගමුව ⭕Suck ok ⭕Lic😋king ok ⭕Lip kiss ok ⭕69 ok ▶️ Short time With room 5000/= 🙏No anel ⭕ හොඳ සර්විස් එකක් ලබා දෙන නිසා ගාන අඩු කරන්න කියන්න එපා ⭕ මුදලට සීමා නොවු වින්දනයක් ⭕ Romantic / lovely / friendly Girl (🤗ඔබට උපරිම සේවාවක් ලබා ගැණීමට මා හමුවන්න👩‍❤️‍👨 ) 📱0763115489

Normal Ad
Full Service | 1 hour ago
106 0
Lanka ads Normal ad image Full SService 5000/= 💘 කටුනායක ආඩිඅම්බලම මීගමුව

Full SService 5000/= 💘 කටුනායක ආඩි...

🎗️Hi Dear Gentlemen 🎗️I am Ahinsa 🎗️Age 29💃 🎗️This Is my Real Pic📸 🎗️🏢Good Hotel room &🚌 v...

Katunayaka Adiambalama Negombo

HI I'M MADU 28 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL AND CLEAN GIRL KATUNAYAKE කටුනායක 0743629837 FULL SERVICE WITH ROOM RS 5000/- ALL FEELING OK CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING BOOB'S SUCK OK PUSSY LIKING OK NO ANAL NO VISIT

Normal Ad
Full Service | 1 hour ago
106 0
Lanka ads Normal ad image FULL SERVICE WITH ROOM RS 5000/-

FULL SERVICE WITH ROOM RS 5000/-

HI I'M MADU 28 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL AND CLEAN GIRL KATUNAYAKE කටුනායක 0743629837 FULL...

කටුනායක KATUNAYAKE

0774562191 🧜HI ...... 💗Gentmen, 💝I am Teena ..... 💝I am much y & friendly girl 💝30 years of age 💝Location - Ekala 🍌Suck witut CONDOMS (කොන්ඩම් නොමැතිව SUCK කරනව) 💋LIP Kiss OK 👅 ing OK 👙BOOB Suck OK 🏜️FULL NIGHT OK (Rs. 15000/= ) ⏳Rs. 4000/= One St / One Hour (Witut room charge / කාමර ගාස්තු නැතිව) 🏠️Room charge Rs. 2000/= කාමර ගාස්තුව රු. 2000/= Full chages 5000Rs( full service, with room ,one hour )

Normal Ad
Full Service | 2 hours ago
70 0
Lanka ads Normal ad image 🧜full service at Ekala💝 5000Rs With room💕

🧜full service at Ekala💝 5000Rs Wi...

0774562191 🧜HI ...... 💗Gentmen, 💝I am Teena ..... 💝I am much y & friendly girl 💝30 years o...

ekala

FULL SERVICE RS 3500/- HI EVERYONE NEW BEAUTIFUL GIRL SUPER FEELING FULL SERVICE FULL SERVICE RS 3500/- ONE HOUR ONE SHOT PLIYANDALA KESBEWA පිළියන්දල කැස්බෑව 0713156340 නෙළුම් BOOB'S SUCK OK LIP KISS OK SUCK OK PUSSYCAT LIKING OK NO ANAL NO VISIT NO NIGHT SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING

Normal Ad
Full Service | 2 hours ago
116 30
Lanka ads Normal ad image SUPER FEELING FULL SERVICE WITH BEAUTIFUL GIRL

SUPER FEELING FULL SERVICE WITH BEA...

FULL SERVICE RS 3500/- HI EVERYONE NEW BEAUTIFUL GIRL SUPER FEELING FULL SERVICE FULL SERV...

පිළියන්දල කැස්බෑව Rs 3500/-

❤️ BAMBALAPITIYA❤️ 🥀 💓 SheMale💓Rs.6000 0762679498 PLEASE LIKE & SHARE ME 👍 CUM IN MOUTH OK CUM IN FACE OK CUM IN BOOBS OK 0740633583 💃HI GENTLEMAN....T FULL SERVICE.. PRIVATELY PLACES VERY CLEAN ME, FULL SAFETY PLACE . WITH NG. ❤ I AM SHEMALE SHANAYA 🙎 AGE OF 25 👌 CUM IN MOUTH OK 👄 👌 BODY NIPPLES SUCK & KISSING & FEET KISSING 👧A.N.A.L. OK 👧SU.CKING OK 👧L.ip KISS OK 👧VISIT NO 💃 VERY s.e.x.y FRIENDLY LADY BOY 💃 VERY CLEAN AND CUTE, SHEMALE PARKING AVELABEL & SAFETY PLACE 💃 ONE HOUR ONE SHOT 6000/= 🦸 FULL NIGHT Rs.15000/= 💜LIVE CAM SHOW 1 HOUR RS 3000/- 💜LIVE CAM SHOW 30 MINUTES RS 2000/- 💜 ❤️ BAMBALAPITIYA🥀💙

Normal Ad
She Male | 2 hours ago
4K 840
Lanka ads Normal ad image BANANA SHEK WITH EXTRA CREAMY 💓 🍌🍌SHEMALE🍌🍌

BANANA SHEK WITH EXTRA CREAMY 💓 🍌...

❤️ BAMBALAPITIYA❤️ 🥀 💓 SheMale💓Rs.6000 0762679498 PLEASE LIKE & SHARE ME 👍 CUM IN MOUTH...

BAMBALAPITIYA

🐉ROVENSA EXPERIENCE SPA🧜 0776488174 ❤️ පැලවත්ත 🐉 2️⃣4️⃣ hours open 🌿Super Massage එකක් දාගන්න එන්න පැලවත්ත ට. වයස 18 ඉඳන් ලස්සන කෙල්ලො කොල්ලො ගොඩක් එක්ක සුපිරි ෆන් එකක් ගන්න ඔයාට කැමති ඕනම කෙල්ලෙක් කොල්ලෙක් තෝරගන්න. 🧜Very Clean and Safety Place &Attached bathrooms 🤵&👩‍💼 Hot and Young Cute Girls & Boys 💆 Full Body scrub with Massage 💆 Head $ face Massage 💆 Foot Massage 💆 Full body massage 💆 Happy ending 💆 Full 🌿 ඔයා කැමති ගැහැණු ළමයෙක් හෝ පිරිමි ළමයෙක් තෝරාගෙන මෙම සියලු සේවාවන් අත්විඳින්න. 🌹 සුහදශීලී අවංක තෙරපිවරියන් හා තෙරපිවරයන් 🌸 ඔබ ගෙවන මුදලට උපරිම සේවය 🍃Entrance Fees WITH Tip for full body massage 3000/= 🍃All spa services available 🍃New spa at PALAWATTA පැලවත්ත 🌺 0776488174 🌺

Normal Ad
Spa | 16 hours ago
242 0
Lanka ads Normal ad image Rovensa Experience SPA

Rovensa Experience SPA

🐉ROVENSA EXPERIENCE SPA🧜 0776488174 ❤️ පැලවත්ත 🐉 2️⃣4️⃣ hours open 🌿Super Massage එකක් ද...

Colombo

🌺Kelaniya full service 5000..( With room.) 😘😘 ඔයත් වැඩ රාජකාරි නිසා හෙම්බත් වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ද..😘ඉතින් තවත් හිතා ඉන්නේ නැතුව එන්න මගේ ලගට...ජිව්තයේ අමතක නොවන ආයෙමත් එන්න හිතෙන මිහිරිතම අත්දැකීමක් විදගන්න අපිත් එක්ක...😘😘😘 Hi..මම රිතු..👸 මගෙ වයස..25..මගෙ යාලුවාගෙ වයස 20...යාලුවා Saduni.....👸 🌺ෆුල් සර්ව්ස් එක 5000/=.පැයකට..👍👍 🌺Full bodya mssgh 1500.. Kalaniya... 👍👍 🌺🌺Bo.obs suck.Ok👍 🌺🌺Suck Ok👍With condom... 🌺🌺Ok Lip kiss.💋 🌺🌺69 position Ok.. 🌺🌺Lik😜ing Ok.👍 🌺🌺Any position Ok.👍 🌺🌺No Visit.🙏🙏 🌺🌺No anel🙏🙏 🌺🌺100%very safe place & car park Available...👈 🌺🌺Welcome Genuine Vvip Best Caustomer..🙏 👉Cll genuine customers.🤳0701813363👍

Normal Ad
Full Service | 17 hours ago
312 30
Lanka ads Normal ad image 🌺Kelaniya full service 5000..( With room.)

🌺Kelaniya full service 5000..( Wit...

🌺Kelaniya full service 5000..( With room.) 😘😘 ඔයත් වැඩ රාජකාරි නිසා හෙම්බත් වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ද.....

Kelaniya

🧜Hi!! Gentleman’s! 🌺im Dilini 🍃28 years old friendly, beautiful, cute & clean girls.💯real picture .🍃New girls 🍃Great quality service from kaduwela Area කඩුවෙල 🍃slim and beautiful 🧜 🌿I’m doing full service 3️⃣5️⃣0️⃣0️⃣/=💦 🍀Girl friend feelings 🍀Special feelings 🚫 no lip kiss 🚫 no A.N.A.L 🚘Parking available 😚😚ඔයත් වැඩ රාජකාරි නිසා හෙම්බත් වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ද?….😚😚 ඉතින් තවත් හිත හිතා ඉන්නේ නැතුව එන්න මගේ ළගට…. ජීවිතයේ අමතක නොවන ආයෙමත් එන්න හිතෙන මිහිරිතම අත්දැකීමක් විදගන්න මාත් එක්ක….😍😍 📲My Contact Number:0722979146

Normal Ad
Full Service | 17 hours ago
646 30
Lanka ads Normal ad image Full service🧚 kaduwela 🏙️ කඩුවෙල 3️⃣5️⃣0️⃣0️⃣

Full service🧚 kaduwela 🏙️ කඩුවෙල 3...

🧜Hi!! Gentleman’s! 🌺im Dilini 🍃28 years old friendly, beautiful, cute & clean girls.💯real pic...

kaduwela කඩුවෙල

Hello 🙋 😏 💘 I am dilini 💘 My age is 25 year old & cute girl 💕💕 💘butifull 👄👄 💘 I am doing full service 💕💕 ♥️ Today I am staying pannipitiya area 💖One ur one time 3500🌷 💖One and half ur two time 5000 🌷 👄👄 ♥️ No a.n.l🚫 ♥️ lip kiss ok ♥️ boob suk ok ❤️ drinking & smoking ok ♥️ No visit ♥️ Parking availab 💯💯 sefty Welcome genuine customers 🌹🌹 💘If you need girl friend experience 💕💕 Call me 📞 076 802 3594☎️

Normal Ad
Full Service | 18 hours ago
286 60
Lanka ads Normal ad image 🧜Full service at pannipitiya 💝

🧜Full service at pannipitiya 💝

Hello 🙋 😏 💘 I am dilini 💘 My age is 25 year old & cute girl 💕💕 💘butifull 👄👄 💘 I am doi...

Colombo

Hello ( කොල්ලුපිටිය 🙋 0764169083 😏 💘 I am nethu 💘 My age is 26 year old 💕💕 💘 This is my 💯 💯 my real pictures 💘 Silm and butifull 👄👄 💘 I am doing full service and body to body massage 💕💕 ♥️ Today I am staying kollupitiya bambalapitiya area 💖One hour one time 6000🌷 ♥️ Body to body massage 👄👄 ♥️ No a.n.l ♥️ No lip kiss ♥️ No visit ♥️ Parking available 💯💯 sefty Welcome genuine customers 🌹🌹 💘If you need girl friend experience 💕💕 Call me 0764169083 වරක් පැමිණි ඔබ නැවත පැමිණෙනවා ස්ථිරයි 😉

Normal Ad
Full Service | 22 hours ago
16K 1K
Lanka ads Normal ad image Bambalapitiya kollupitiya eriya body to body massage and ful service ❤️

Bambalapitiya kollupitiya eriya bod...

Hello ( කොල්ලුපිටිය 🙋 0764169083 😏 💘 I am nethu 💘 My age is 26 year old 💕💕 💘 This is my 💯...

Kollupitiya | Bambalapitiya

💋Hi !! Gentleman’s 💋I’m Samadhi 💋28 years old friendly, beautiful, cute & clean girl. 💋New girl 🏠Great quality service at Piliyandala, Kottawa Bandaragama,kesbewa ,homagama, horana Areas 💋Safety hidden parking available 💋This picture is 💯% real 💋I’m doing full service 4200 / = with room charges (One & half hour one time) 👉👉About full services😘😘 😍No Lip kiss 😍With condom suck ok 😍Boobs suck ok 😍Licking ok 😍No Anal 😍Girl friend feelings 😍Special feelings 😍no Night 😚😚ඔයත් වැඩ රාජකාරි නිසා හෙම්බත් වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ද?….😚😚 ඉතින් තවත් හිත හිතා ඉන්නේ නැතුව එන්න මගේ ළගට…. නිස්කලංක ආරක්ෂාකාරී පරිසරයක ජීවිතයේ අමතක නොවන ආයෙමත් එන්න හිතෙන මිහිරිතම අත්දැකීමක් විදගන්න මාත් එක්ක….😍😍 📞My Contact Number: 0783602163

Normal Ad
Full Service | 23 hours ago
7K 660
Lanka ads Normal ad image 💢I’m samadhi Full service Rs.4200/= at around 🏠Piliyandala | Homagama | kottawa 🏠💢

💢I’m samadhi Full service Rs.4200/...

💋Hi !! Gentleman’s 💋I’m Samadhi 💋28 years old friendly, beautiful, cute & clean girl. 💋New g...

0766404492 ,TRY US ONCE FOR AN UNFORGETTABLE COUPLE MASSAGE EXPERIENCE & MUCH MORE,, We do visit your place or we can recommend a place in Mount Lavinia we treat you with respect & care be discreet at all times services for ladies gents couples & for foreigners She is 24 years ,petite ( 5 4 height) slim waist line of 27, light tan skin color fully shaved & clean sensual full body massage, Thai oil massage Combination treatment( shower soapy session, Sensual full body massage, B to B) and many other options based on what you need IF YOU ARE LOOKING FOR MORE THAN JUST A GOOD MASSAGE...... We have a couple & four hands sessions to fulfill your desires with ENGLISH SPEAKING PROFESSIONAL MALE THERAPIST Male therapist is of a mixed origin, light brown skin 5 5 height, slim waist line of 27 shapely toned body as I do light work out fully shaved & cut ,if matter age of 45 call us on 0766 404 492 or email [email protected] Cheers Roy

Normal Ad
Spa | 23 hours ago
354 30
Lanka ads Normal ad image YOUNG UNMARRIED EXPERIENCED GIRL FOR A GENUINE MASSAGE,,

YOUNG UNMARRIED EXPERIENCED GIRL FO...

0766404492 ,TRY US ONCE FOR AN UNFORGETTABLE COUPLE MASSAGE EXPERIENCE & MUCH MORE,, We do vis...

Mount Lavinia

🔥 Happy Ending Full Body MASSAGE & Feeling MASSAGE 👉 ෆුල් බොඩි මසාජ් එකකුත් එක්ක සුපිරි අත්දැකීමක් ගන්න එන්න අපි ලගට ඇවිල්ලම බලන්න මොරටුවෙ අපේ තැනට 🥰 ඔයාට තෝරගන්න Girls ලා කිහිප දෙනෙක්ම ඉන්නව අපි ලග 👭 🌼 Moratuwa 💮 My Real Pto Attached 🏵️ Full body MASSAGE and Happy ending 🍁 Rs 1500/- ❄️ Clean and safe place ☎️ 0778343030 ☎️ 0761836071

Normal Ad
Spa | 1 day ago
604 60
Lanka ads Normal ad image MORATUWA 🔥 Happy Ending Full Body MASSAGE & Feeling MASSAGE

MORATUWA 🔥 Happy Ending Full Body...

🔥 Happy Ending Full Body MASSAGE & Feeling MASSAGE 👉 ෆුල් බොඩි මසාජ් එකකුත් එක්ක සුපිරි අත්දැකීමක...

Moratuwa මොරටුව

👉ඔන්න ආවා අලුත්ම අලුත් සුකිරි කෙල්ලෝ සෙට් එකක් එකක් සුපිරි fun එකක් ගන්න ඔයත් කැමතිද🤘 (ඇමිලියා Suck ok without condom 💦) (නෙතු suck ok without condom💦) අවුරුදු 22 ත් 25 ත් අතර අලුත්ම කෙල්ලෝ….෴ 😌 ඇවිල්ලම වෙනස වටහා ගන්න…….😍 😋ඕනේ ඕනේ විදියකට ආස ආස විදියට වඩාගෙන උන ත් වැඩේ කරන්න පුළුවන් 💦 ✅ Full body massage & B to B,Full service one hour one shot 6000/=😋 ✅ 2 hour 3 shots 14000/= ✅ Big Boobs 🍑 Sexy nipples 👅 ✅ Lips kiss ok ✔ ✅ Suck ok without condom ✔ ✅ Boob suck ok ✔ ✅ Pussy licking ok ✔ ✅ Doggy style ok✔ ✅️ 69 ✔ 🚫 No visit 🚫 No night 🚫No anal 📞 071 604 2410 📲 📞 071 123 0080 📲 🥀උදේ 9.30 සිට පසුවදා පාන්දර 2.30 වන තෙක් ඉන්නවා.🙏 👉 ඉතාම ආරක්ෂාකාරී නිදහස් ස්ථානයක පවත්වාගෙන යන SPA ආයතනයකි

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
1K 90
Lanka ads Normal ad image Full Service & Full Body Massage & Suck ok without condom one hour 6000/=Kottawa

Full Service & Full Body Massage &...

👉ඔන්න ආවා අලුත්ම අලුත් සුකිරි කෙල්ලෝ සෙට් එකක් එකක් සුපිරි fun එකක් ගන්න ඔයත් කැමතිද🤘 (ඇමිලියා...

Kottawa කොට්ටාව

Enrich your day and night with Lanka Ads

Do you feel that loneliness takes over you? Do you offer personal services that can make someone else’s life more fulfilling? Lanka Ads welcomes you with open arms! Whether you’re looking for an intimate service, companionship, or someone to share your Sri Lanka adventure with, our platform is built to help you connect with the perfect partner, no matter your preferences or interests.

Spend a few minutes browsing our personal classified ads in Sri Lanka and leave the platform feeling relaxed and pampered. Our intimate ads are published by those who are ready for a private and sensual experience, whatever this means for you.

Spa ads in Sri Lanka to pamper you with more than just a massage

For those seeking an intimate experience, there are multiple ads and ideas to spend time on. From spa-like relaxation to joy-filled private sessions, our platform has something for those who feel lonely and are missing feminine or masculine companionship. Here’s a glance at what experiences you can treat yourself to after discovering spa ads in SriLanka:

Our authenticity policy

Lanka Ads’ personal picture policy sets the rules for service providers using our platform’s exposure. Simply put, users who can’t verify their photos are prohibited from publishing ads and alluring customers for obscure experiences. This is helpful for you because:

The real-picture policy is inherent in all requirements governing the placement of personal ads in Sri Lanka via our platform. If you can see a profile brimming with photos, it has been verified and checked for authenticity. That’s what we persistently do for a high satisfaction rate among users.

Attract more eyes as a service provider

If you’re based in Sri Lanka and provide spa, companionship, or intimate services, you can post your ads at Lanka Ads. This will give your profile increased visibility to:

Photo authenticity and age requirements are the only ones for service providers. If you’re okay with them, proceed to publish your ads!