📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

WITH FULL FACE GARANTEED SEXY CAM SHOW SADUNI GIRL

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Wite skin Big boobs Slim
🫦🌹Genuine cam show
Live Cam

🆔වීඩියෝ සත්‍යාපනය නොමිලේ
Verification FERR
🆔
100% GARANTEED

⚠️️වයස අවුරුදු 18ට වඩා අඩු පිරිස් සදහා මේ සේවාව ලබා දෙනු නොලැබේ

I am a genuine girl. My real photo attached here 💯

*My name is Nathasha (නතාශා). 20years. I am following a degree in private university. I do this as a part time job.*

💎Clear camera

*Very Special Packages*

💠 *New Special Group Lesbian Show (Very Special show)❤️‍🔥*

💠 *My Juice comeout 💦*

💠 *Roleplay Audio &W Video Fun*

💠 *Sex Chat 💻*

💠 *Hot dancing show 💃*

💠 *Golden shower 🚿*

💠 *Browns shower 💩*

💠 *Hard Liquors 🍷*


*💐Package Price List
01. Norml packages 🧚

🧚 10 min Rs.1,000/=💑🙈( Boobs play Pusy Fingering Anal show Sexy Sounds)

🧚 15 min Rs.1,500/=💑🧜 ( Boobs play Pusy fingering Anal Fingering Sexy Sounds hard talks)

🧚 20 min Rs. 2,000/=💑🧜 Boobs pusy finance anal fingering sexy sounds with hard talks)


💞20 minute Rs.3000/= 👉 full body show , bobs play,pusy finger use,Anl finger use, juice out, dress change, bad sounds,hot sounds

💞30 minute Rs.4500/= 👉 full body show, juice out, Dance 💃💃, Roll play,bad sounds,hot sounds


02. Super session 💃💃

( Boobs playing , pussy playing , ass playing , full nued , feeling sounds , hard talks , juice come out session )

💘 5 min. 1500/=
💘 10 min. 3000/=
💘 15 min. 4000/=
💘 20 min. 5000/=


03. Bath show

💘 10 minutes 2500/=
💘 15 minutes 3000/=
💘 20 minutes 4000/=
( Bath & feeling , boobs plying , feeling sounds )💃

04. Sexy dancing with hot feelings / Saree dance with feelings

💘 5 min. 2000/=
💘 10 min. 2500/=
💘 15 min. 3500/=

05. feeling sounds , hard talks , juice come out session🧚

💘 5 min. 1000/=
💘 10 min. 1500/=

06. Roll play with boos playing , pussy playing

💘 5 min. 1500/=
💘 10 min. 2000/=

07. Toy fun ( full nued , feeling sounds & toy fun)💃

💘 05 min. 1000/=
💘 10 min. 2000/=
💘 15 min. 3000/=

08. Voice fun

💘 5 min. 700/=
💘 10 min. 1500/=
💘 15 min. 2000/=

😡😡 ⚤☞︎ ℕ𝕠 𝔽𝕦𝕝𝕝 𝕊𝕖𝕣𝕧𝕚𝕤𝕖 ❌

💘Payment methods ➜➜bank transfer & Ez Cash

☎️ 𝗖𝗮𝗹𝗹 𝗺𝗲 𝗩𝗶𝗮 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽

☻︎☻︎ 𝓲’𝓵𝓵 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓪 𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭𝓵𝔂 𝓪𝓷𝓭 𝓫𝓮𝓼𝓽 𝓼𝓮𝓻𝓿𝓲𝓬𝓮 👌

⚠️Special Note - බොරු Slip ( බොරු Receipt 🧾) එවීමෙන් වලකින්න. සියළුම Payments මා විසින් Check කරනු ලබයි.

පහත 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩 ලෙස පවතින කොල පැහැති බටන් එක මත ටච් කිරීමෙන් මා හා පහසුවෙන් සම්ඹන්ද විය හැක.