📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

REAL COUPLE REAL CAM SHOW

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Hi GENTLEMAN
AGE =28 / 26
Without face
Vedio verification Rs 200
Audio free
Live couple cam show
No full service
No photos searing
My package
5 min = 800/= (boods open & disk sucking
10min=1500/=(sucking & f. Ucking , full body
open show)
15min= 2000/=(sucking, liking& f.ucking )
20 min = 2500 ( sucking, liking , f.ucking,dogy
style ok)
25min =3000/= ( full show)
(S.uck, f.uck, boobs.gt f.uck full show