📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

LIVE CAM SHOW WITH SHENU

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Welcome 🙏

🍬 Real Live Cam Show 🍬

24 HOURS ONLY SERVICE AVAILABLE 😋

I am a Genuine girl 👉This Service only for Genuine Coustmer✅

100% Full Body Service.
➡️ Hi Gentlements 🖐️
☺ I"__ am Shenu...
💚This is 💯 My Reyal pic ✅
👉 22 years old 🍬
👉 beautiful and Hot Girl 💖

My PakegeS 🎥💟

🔆 05 Min - Rs.600 /=
🟢 Full Body Show
🟢 Full Boobs Show
🟢 Pussy show

🔆 10 Min - Rs.1000 /=
🟢 Full Boobs Show
🟢 Full Body Show
🟢 Voice Feeling
🟢 Pussy Show
🟢 Fingering

🔆 15 Min - Rs.1500 /=
🟢 Full Body Show
🟢 Full Boobs Show
🟢 Pussy Show
🟢 Fingering
🟢 Voice Feeling

🔆 20 Min - Rs.2000 /=
🟢 Full Boobs Show
🟢 Pussy Show
🟢 Fingering
🟢 Full Body Show
🟢 Request Dress Change
🟢 Annal Show

🔆 30 Min - Rs.2500 /=
🟢 Full Body Show
🟢 Full Boobs play
🟢 Fingering
🟢 Pussy Show
🟢 Annal Show
🟢 Request Dress Change

🔆💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗🔆

⭕Video Verification 300
⭕ Audio Verifications Free

👉Whatapp & Telegram Only 📱
👉No Full service ❌
No Photo Shere 🖐❌

🙄 නිකරුනේ මැසේජ් කරන්න එපා block කරනවා...👉

🙄 බොරු slip එවීමෙන් වලකින්න...👉
Diposit 💰🏧
📍 Bank & Dialog Phone Card only 📍
••••••••••••••••••••••••••••••••
Thank you 🖐