📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

LIVE CAM SHOW WITH AMAYA

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🥀WITH FACE VERIFIED LIVE CAME 😘
🌸 Hello I am Amaya Baba
🌸 I'm 22 years Old cute girl
🖐️Attached My reyal photo💖


💖 My Without Face packages 💖
💖10 min 1000/= B*obs,Pu*ssy play 💞

💖15 minutes 1700/= Ana*l with Dirty talksShow B*obs

💖30 minutes 3200/= Ana*l with Dirty talksShow B*obs
Pu*ssy play and fin*gering 💞
----------------------------------------------------
💙My with face packages💙

💙10 min 1400/=B*obs
Pu*ssy play and fin*gering
and Ana*l with Dirty talks💙

💙15 minutes 2000/=B*obs
Pu*ssy play and fin*gering
and Ana*l with Dirty talks💙

💙 30 minutes 3000/=B*obs
Pu*ssy play and fin*gering
and Ana*l with Dirty talks💙

-------------------------------------------------------
❤️‍🔥 SPECIAL PACKAGE ❤️‍🔥

❤️‍🔥10MIN 1700/= GIRLFRIND EXPERIENCE.CLOTH REMOVE FULL BODY SHOW
(A*S,PU**Y FINGARING,BOOBS SHOW )
(WITH FACE)

❤️‍🔥 10MIN 1800/= HOT SAREE , HOT DANCE, SAREE REMOVING, FULL BODY
PU*Y PLAY, A* PLAY, B**BS PLAY (WITH FACE)

❤️‍🔥 15MIN 2500/= BATHING, PU*Y PLAY, A* PLAY, B**BS PLAY (WITH FACE)

❤️‍🔥 30MIN 3500/= BATHING, PU*Y PLAY, A* PLAY, B**BS PLAY (WITH FACE)

❤️‍🔥 20MIN 3000/= Roll play/ Dress Change PU*Y PLAY, A* PLAY, B**BS PLAY (WITH FACE) ANY THING YOU NEED
👊 No Photo Share
Clear camera 📸
Call verification 400