📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

💖 Genuine Live Cam Show 💖

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


💞 Gayani
💞 Age 29


💞05 min Rs.500/= Full body show/Boobs/

💞10 min Rs.1000/= Full body show/Boobs/ playing/Fingering .👙

💞 15 min Rs.1500/= Full body show/Boobs/ playing/Fingering/Hot talk.💋

💞 20 min Rs 2000/= Full body show/Boobs/ playing/Fingering/

💞 30 min Rs.3000/= Contains the above mentioned packages/ fun talk/Juice come out.💋

〽️ Video verification 200/=

📲 0760461640