📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

⭕Come to sex with Anjal, In Mount Lavinia road private place...!

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🔥Angal friyana
🔥Age 22
🔥Sex addicted 🥵
🔥Full service and Cam service
🔥 In my private Appartment
🔥travel girl , Visit also ok !

🕐 Short times

💦1h - 12,000
💦2h - 18,000

⭕.Full Service
⭕. With out condam , with condam .

🕐 Long time

⭕Full Night - 35,000
⭕Full Day - 70,000

⭕Night time - 7.00pm to 10.00am

👩‍❤️‍👨Couple service - 15,000
⛓️Punishment - 11,500
🧖‍♂️Body massage - 10,000

📸 Cam Service 📸

Video calls,
30mins - 4,500
45mins - 5,500
60mins - 6,500

💋Contact me👅
📞 0704117220
🪀 +94 704117220

⤴️Please contact me Genuine costumers