👑𝗚𝗘𝗡𝗨𝗜𝗡𝗘 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘 𝗪𝗜𝗧𝗛 𝗦𝗘𝗫𝗬 𝗞𝗥𝗜𝗦𝗛𝗜👑 𝗝𝗔 𝗘𝗟𝗔 ජාඇල / 𝗘𝗞𝗔

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🔥සුපිරිම SEX experience එකක් ගන්න එන්න දැන්ම🔥 👑𝗚𝗘𝗡𝗨𝗜𝗡𝗘 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘 𝗪𝗜𝗧𝗛 𝗦𝗘𝗫𝗬 *NISHA* 👑 𝗝𝗔 𝗘𝗟𝗔 ජාඇල / 𝗘𝗞𝗔𝗟𝗔 ඒකල SEEDUWA සීදුව KATUNAYAKA කටුනායක

𝗝𝗔 𝗘𝗟𝗔 ජාඇල / 𝗘𝗞𝗔𝗟𝗔 ඒකල සීදුව කටුනායක
බයක් සැකක් නැතුව සැපක් ගන්න අදම එන්න බොරු පොටො දාලා නොමත👅

🎗️I am NISHA
🎗️Age 29 💃
🎗️This Is my Real Pic 📸

⭕Suck ok ( without condom / කොන්ඩම් නැතුව )
⭕Lip kiss ok
⭕Boobs suck ok
⭕Night ok
⭕B to B ok

▶️ Full Service

⏳Full Service Rs 6000 With Room

⏳Body to Body Massage Sex
Rs 7500 With Room

🧜Nuru massage with full service 10000 WITH ROOM

⏳Head Massage Body Massage
Hand Shake Rs 4500 With Room

💋මේකෙ ඔක්කොම කියන්න බෑ ඔයා ඇවිත්ම බලන්න💋

🎗️I'm do full service in these area

♦️Ja ela / ජාඇල
♦️Ekala / ඒකල
💗 SEEDUWA/ සීදුව
💗 KATUNAYAKA / කටුනායක

🙏 Plz call only Genuine customers
📲 701621381