හොදම සේවාවක් සදහා දැන්ම එන්න HIMANI SPA

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් ගන්න දැන්න එන්න සර් HIMANI SPA RATHMALANA

වරක් පැමිණ බලන්න.

100% CUSTOMER SATISFIED SPA

FEELING • • RELAXING

🧡 REAL PHOTO ATTACHED

🩷 HAPPY RELAXING BEST SERVICE
💛 FULL BODY MASSAGE

💘 FULL BODY MASSAGE
💘 HEAD MASSAGE
💘 FOOT MASSAGE
💘 LOTION OR OIL MASSAGE

☎️ 0705506007

💜 CLEAN AND SAFE SPA
❤️ HIDDEN CAR PARKING

✴️ ENTRANCE Rs 1500/-

0705506007