👄කඩුවෙල බියගම FULL SERVICE 🧜Kaduwela,Malabe

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


👄කඩුවෙල බියගම FULL SERVICE 💋
👍Hi👍
👭කොහොමද ඔයාලට
මන් ඉන්නවා කඩුවෙල 👭
🧑‍🌾මම Nethu🧑‍🌾
🙆වයස 28🙆
🧑‍🌾මම ඉතාමත් පිරිසිදු
ප්‍රීයමනාම කෙනෙක්🧑‍🌾
🕰️1 Hours 1 Shot 5500/=( With Room Charges )⏲️
🕰️1 Hours 2 Shot 6500/= (With Room Charges )⏲️
🕰️2 Hours 2 Shot 10000 (with room)
👍My Condition 👍
🧑‍🌾No Anal🧑‍🌾
🤺No Visit 🤺
🌙No Night🌙
👄Boobs Suck Ok 👄
💋Suck Ok With Condom👄
🏦My Pleace🏦
🚤මට ඉතාමත් පීරීසිදූ
හොඳ හෝටෙල් කාමරයක් වෙන්කර ගන්න පුළුවන්🚤
🚘Parking Available 🚘
🏦Safety Hotel Room 🏦
🛢️Very Clean Hotel Room 🛢️
🕰️එන්න පැයක් පූරා උපරිම සතූටක් ලබාගන්න
වෙනසක් හොයන ඔබට හොඳ අවස්ථාක්⏲️
📱බොරුවට කෝල් අරන් කරදර කරන්න ඒපා 📱
📱සේවය අවශ්‍ය අය පමණක් කතා කරන්න 📱
📱0763813868