වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

FULL BODY MASSAGE RS 1500/=
 * 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY

• 24 HOURS OPEN NEW SPA

❣️ 𝗙𝗨𝗟𝗟 & FULL BODY MASSAGE

💟🌹𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗧𝗢 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚
💟🌹𝗙𝗘𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝟮 𝗜𝗡 𝟭 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗥𝗘𝗟𝗔𝗫𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗢𝗜𝗟 & 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
-----------------------------------------------------------
❣️ 💟 අවුරුදු 19 ත් 25 ත් අතර වයසැති සුන්දර ගැහැණු ළමුන් රාශියක් අතරින් ඔයා කැමති ම කෙනා තෝරාගන්න.
❣️💟 Choose your favorite among many beautiful girls between 19 and 25 years old.
-----------------------------------------------------------
❤️‍🔥 FULL BODY MASSAGE RS 1500/=
 -----------------------------------------------
💗 BEAUTIFUL GIRLS SELECTION
💗 NEW CUTE YOUNG THERAPIST GIRLS
💗 CLEAN & SAFE PLACES
💗 SUPER LUXURY SPA ⭐⭐⭐
💗 HIDDEN CAR PARKING
----------------------------------------------------------- 
📍kadana 
☎️0771157373 Only Direct Call No WhatsApp
-----------------------------------------------------------
💝💖 BODY TO BODY MASSAGE
💝💖 FEELING MASSAGE
💝💖 FULL BODY MASSAGE
💝💖 HAPPY ENDING
💝💖 2 IN 1 MASSAGE
💝💖 HEAD MASSAGE
💝💖 FOOT MASSAGE
💝💖 RELAXING MASSAGE
💝💖 OIL & LOTION MASSAGE

Spa | 2 weeks ago
2K 60
lanka add

New girl silection full bod...

FULL BODY MASSAGE RS 1500/=
 * 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY

• 24 HOURS OPEN NEW SPA

❣️ 𝗙𝗨...

Kandana Dadugama

FULL BODY MASSAGE RS 1500/=
 * 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY

• 24 HOURS OPEN NEW SPA

❣️ 𝗙𝗨𝗟𝗟 & FULL BODY MASSAGE

💟🌹𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗧𝗢 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚
💟🌹𝗙𝗘𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝟮 𝗜𝗡 𝟭 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗥𝗘𝗟𝗔𝗫𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗢𝗜𝗟 & 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
-----------------------------------------------------------
❣️ 💟 අවුරුදු 19 ත් 25 ත් අතර වයසැති සුන්දර ගැහැණු ළමුන් රාශියක් අතරින් ඔයා කැමති ම කෙනා තෝරාගන්න.
❣️💟 Choose your favorite among many beautiful girls between 19 and 25 years old.
-----------------------------------------------------------
❤️‍🔥 FULL BODY MASSAGE RS 1500/=
 -----------------------------------------------
💗 BEAUTIFUL GIRLS SELECTION
💗 NEW CUTE YOUNG THERAPIST GIRLS
💗 CLEAN & SAFE PLACES
💗 SUPER LUXURY SPA ⭐⭐⭐
💗 HIDDEN CAR PARKING
----------------------------------------------------------- 
📍kotugoda 
☎️0763415848 Only Direct Call No WhatsApp
-----------------------------------------------------------
💝💖 BODY TO BODY MASSAGE
💝💖 FEELING MASSAGE
💝💖 FULL BODY MASSAGE
💝💖 HAPPY ENDING
💝💖 2 IN 1 MASSAGE
💝💖 HEAD MASSAGE
💝💖 FOOT MASSAGE
💝💖 RELAXING MASSAGE
💝💖 OIL & LOTION MASSAGE

Spa | 2 weeks ago
1K 30
lanka add

Lassana chooty kellekgen fe...

FULL BODY MASSAGE RS 1500/=
 * 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY

• 24 HOURS OPEN NEW SPA

❣️ 𝗙𝗨...

Kotugoda ja-ela

- [ ] FULL BODY MASSAGE RS 1500/ 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY

 • 24 HOURS OPEN NEW SPA

❣️ & FULL BODY MASSAGE

💟🌹𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗧𝗢 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚
💟🌹𝗙𝗘𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝟮 𝗜𝗡 𝟭 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗥𝗘𝗟𝗔𝗫𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗢𝗜𝗟 & 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
-----------------------------------------------------------
❣️ 💟 අවුරුදු 19 ත් 25 ත් අතර වයසැති සුන්දර ගැහැණු ළමුන් රාශියක් අතරින් ඔයා කැමති ම කෙනා තෝරාගන්න.
❣️💟 Choose your favorite among many beautiful girls between 19 and 25 years old.
-----------------------------------------------------------
❤️‍🔥 FULL BODY MASSAGE RS 1500/= -------------------------------------------------------
💗 BEAUTIFUL GIRLS SELECTION
💗 NEW CUTE YOUNG THERAPIST GIRLS
💗 CLEAN & SAFE PLACES
💗 SUPER LUXURY SPA ⭐⭐⭐
💗 HIDDEN CAR PARKING
-----------------------------------------------------------
 📍Udugampola naiwala 
☎️ 0771413696 Only Direct Call No WhatsApp
-----------------------------------------------------------

💝💖 FEELING MASSAGE
💝💖 FULL BODY MASSAGE
💝💖 HAPPY ENDING
💝💖 2 IN 1 MASSAGE
💝💖 HEAD MASSAGE
💝💖 FOOT MASSAGE
💝💖 RELAXING MASSAGE
💝💖 OIL & LOTION MASSAGE

Spa | 2 weeks ago
1K 90
lanka add

new girl silection full bod...

- [ ] FULL BODY MASSAGE RS 1500/ 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY

 • 24 HOURS OPEN NEW SPA

❣️...

Udugampola naiwala

FULL BODY MASSAGE RS 1500/=
 Full 6000/= * 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY

• 24 HOURS OPEN NEW SPA

❣️ 𝗙𝗨𝗟𝗟 & FULL BODY MASSAGE

💟🌹𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗧𝗢 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚
💟🌹𝗙𝗘𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝟮 𝗜𝗡 𝟭 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗥𝗘𝗟𝗔𝗫𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗢𝗜𝗟 & 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
-----------------------------------------------------------
❣️ 💟 අවුරුදු 19 ත් 25 ත් අතර වයසැති සුන්දර ගැහැණු ළමුන් රාශියක් අතරින් ඔයා කැමති ම කෙනා තෝරාගන්න.
❣️💟 Choose your favorite among many beautiful girls between 19 and 25 years old.
-----------------------------------------------------------
❤️‍🔥 FULL BODY MASSAGE RS 1500/=
 Full 6000/= -----------------------------------------------
💗 BEAUTIFUL GIRLS SELECTION
💗 NEW CUTE YOUNG THERAPIST GIRLS
💗 CLEAN & SAFE PLACES
💗 SUPER LUXURY SPA ⭐⭐⭐
💗 HIDDEN CAR PARKING
----------------------------------------------------------- 
📍katunayaka 
☎️0769792617 Only Direct Call No WhatsApp
-----------------------------------------------------------
💝💖 BODY TO BODY MASSAGE
💝💖 FEELING MASSAGE
💝💖 FULL BODY MASSAGE
💝💖 HAPPY ENDING
💝💖 2 IN 1 MASSAGE
💝💖 HEAD MASSAGE
💝💖 FOOT MASSAGE
💝💖 RELAXING MASSAGE
💝💖 OIL & LOTION MASSAGE

Full Service | 2 weeks ago
2K 30
lanka add

Katunayaka liyanagemullata...

FULL BODY MASSAGE RS 1500/=
 Full 6000/= * 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY

• 24 HOURS OPEN NE...

Katunayaka liyanagemulla

FULL BODY MASSAGE RS 1500/=
 * 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY

• 24 HOURS OPEN NEW SPA

❣️ 𝗙𝗨𝗟𝗟 & FULL BODY MASSAGE

💟🌹𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗧𝗢 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚
💟🌹𝗙𝗘𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝟮 𝗜𝗡 𝟭 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗥𝗘𝗟𝗔𝗫𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
💟🌹𝗢𝗜𝗟 & 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘
-----------------------------------------------------------
❣️ 💟 අවුරුදු 19 ත් 25 ත් අතර වයසැති සුන්දර ගැහැණු ළමුන් රාශියක් අතරින් ඔයා කැමති ම කෙනා තෝරාගන්න.
❣️💟 Choose your favorite among many beautiful girls between 19 and 25 years old.
-----------------------------------------------------------
❤️‍🔥 FULL BODY MASSAGE RS 1500/=
 -----------------------------------------------
💗 BEAUTIFUL GIRLS SELECTION
💗 NEW CUTE YOUNG THERAPIST GIRLS
💗 CLEAN & SAFE PLACES
💗 SUPER LUXURY SPA ⭐⭐⭐
💗 HIDDEN CAR PARKING
----------------------------------------------------------- 
 diwlapitiya. 
☎️0778444330 Only Direct Call No WhatsApp
-----------------------------------------------------------
💝💖 BODY TO BODY MASSAGE
💝💖 FEELING MASSAGE
💝💖 FULL BODY MASSAGE
💝💖 HAPPY ENDING
💝💖 2 IN 1 MASSAGE
💝💖 HEAD MASSAGE
💝💖 FOOT MASSAGE
💝💖 RELAXING MASSAGE
💝💖 OIL & LOTION MASSAGE

Spa | 2 weeks ago
1K 30
lanka add

Chooty kellekgen feeling ma...

FULL BODY MASSAGE RS 1500/=
 * 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY

• 24 HOURS OPEN NEW SPA

❣️ 𝗙𝗨...

Diwlapitiya adiambalama

Hi everyone 🔥 🌼
I’m New Cam girl 🌼
26 years 
🌸Without face packages (with hot talk) 🌼5min Full body show ~ 500/=
 🌼10min full body show with fingering ~1000/=
🌼10min full body show with fingering( & Ass) ~1500/=
 🌼15min full body show with a.nl& fingering~ 2000/= 🌼30 min Fingering hot dance and ass fingering ~ 3500/=

 🌸Bathing Packages 
🌼10min golden shower~ 2500/=
 🌼20min golden shower~ 3500/= 🌸 DANCING SHOW WITH HOT FEELING 👙
🔹.5 MIN - 1000/= 
🔹10 MIN - 2000/= 
🔹 15 MIN - 3000/= 🌸 BRA , PANTY , DRESS CHANGING PACKGE 🩳👗👙
🔸 5 MIN 1000/=
 🔸10 MIN 2000/= 
🔸15 MIN 3000/= 
🔸 20 MIN 3500/= 

🔥Video verification රු.300ක් ගෙවා ලබා ගන්න.
 🔥Voice verification Free

 ✅Bank transfer only

 🛑🔞වයස අවුරුදු 21ට අඩු අයට සේවාව සපයනු නොලැබේ.🔞🛑 ✅100% real photo is attached ✅100% genuine service ✅Come and enjoy the romantic moment

Live Cam | 2 weeks ago
1K 120
lanka add

Hottest Live Cam Genuine

Hi everyone 🔥 🌼
I’m New Cam girl 🌼
26 years 
🌸Without face packages (with hot talk) 🌼5min...

Colombo

දන්කොටුව මාරවිල ඒරියා ෆුල් සර්විස් රූ 5000 ❤️ Full Service Rs 5000/= 🙏 Hi, I’m Rithu🙋‍♀️ 💕 I’m 32 years old 💕 Im Doing Full service and Massage 🌷 💕 One hour Full Service Rs.5000/= with Room 🛑 Full Body Massage with Happy Ending with Room Rs 5000/= 💕 Massage and Full Service two hour Rs.7000/= With Room 💕 This is my real picture…💯 💕 All are doing with safety 🙏 💕 Today I’m staying at.👇 ✔️Dankotuwa ✔️Madampe ✔️Maravila 💕 Hidden Car park available 🚗🚗 💕 lip kiss ok 🌷 💕 Please contact genuine customers 💕 Verry good and Friendly service 💥🌷 💕 Rithu 0705078891 💕 DANKOUWA

Full Service | 2 weeks ago
2K 0
lanka add

මාරවිල , මාදම්පේ...5000. A...

දන්කොටුව මාරවිල ඒරියා ෆුල් සර්විස් රූ 5000 ❤️ Full Service Rs 5000/= 🙏 Hi, I’m Rithu🙋‍♀️ 💕 I...

DANKOTUWA MARAWILA

☑️ My age is 30 years ☑️ Real photo attached ✪ Rs. 3500/= with room ✪ One hour, One time ☑️ Hotel room only ☑️ Suck with condom 🚫 No anal 🚫 No visit 🚫 No night ☑️ Parking available පානදුර වාද්දුව කළුතර 📱Please call - 0715705338

Full Service | 2 weeks ago
2K 210
lanka add

PANADURA WADDUWA KALUTARA N...

☑️ My age is 30 years ☑️ Real photo attached ✪ Rs. 3500/= with room ✪ One hour, One time ☑️...

පානදුර වාද්දුව කළුතර

❤️ ලස්සනම ලසසන Girls ලා දෙන්නෙක් ගෙන් සුපිරි Full Body Massage එකක් රු 1500/= ❤️‍🔥Body To Body Massage 💐Feeling Massage 🍀Realax Massage 🌵Happy Ending ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🟢 2 Girls Same Time for 1 Customer Full Body Massage 🟡 Nugegoda Only Rs 1500/= ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🔴 Special Offer for 3 Day's 🟥 දවස් 3 ක් සදහා විශේෂ දීමනාවක් 🟢 වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න ☎️ 0769391781 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🌈 අවු 20 සිට ඉහළට ලස්සනම ලස්සන හුරබුහුටි දඟකාර කෙල්ලෝ රාශියක් සිටිනවා 🟣There are a lot of beautiful cutie girls from 20 years up and up ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🌈 ඔයාට කැමති Girls ලා දෙන්නෙක් තෝරාගන්න පුළුවන් රුපියල් 1500 ට 🟢You can choose two girls for Rs. 1500 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🧡 Full Body Massage Rs 1500/= for 2 Girls 💚 Head Massage 💙 Foot Massage 💜 Oil Massage ❤️ Lotion Massage 💛 Relaxing Massage ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ❤️‍🔥Body To Body Massage 💐Feeling Massage 🌵Happy Ending ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🔴 Clean and Safety Place 🟢 Friendly Girls ⚫ Hidden Car Parking ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🟥 විශේෂ දීමනාව අපෙන්ම පමණි 🟥 🔴This special offer is from us only🔴 💚 ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනෙක් එකවර ගන්න සම්පූර්ණ මුදල රුපියල් 1500 ක් පමණි 💚 🟦The total amount to take two girls at once is only 1500 rupees ☎️ 0769391781 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Spa | 2 weeks ago
2K 150
lanka add

රු 1500 ට ගැහැණු ළමුන් දෙදෙ...

❤️ ලස්සනම ලසසන Girls ලා දෙන්නෙක් ගෙන් සුපිරි Full Body Massage එකක් රු 1500/= ❤️‍🔥Body To Body M...

NUGEGODA නුගේගොඩ

ඇහැලියගොඩ, කුරුවිට, රත්නපුර අයට සුපිරිම මැණිකක්💎💎💎 💍0701908111 💍 0711539113 ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් 💐🔥❤️💯 වරක් පැමිණ බලන්න. 🥰Hello Gentleman 🥰Have a Nice Day🥰🥰 ...... 🔥 මම සංජු Sanju ✨ 🔥 29 Years Old 👉 රත්නපුරේ ඉන්නෙ 🔥This One is 100% My Real Picture Dont ask More Picture✔ 👉අමතර ගාස්තු කිසිවක් නැ🔥No (ANY OTHER CHARGES)💯 🔥Full Service 🔥 4000 ONE SHOT (With out Place) 🥰My Condition 👉Licking ok😜 👉 lip kis OK 💋 👉 69 posison ok✔️ 👉Doggye Style ok✔️ 👉 any posison ok✔️ 👉 Girl Friend Experience ok✔️ 👉 big boobs 🍅 👉 suck ok with condom👌 👉 (Enjoy with Safety with condom )💯 ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් 👍💐🔥💯 වරක් පැමිණ බලන්න. 💎0701908111 💎0711539113 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

Full Service | 2 weeks ago
3K 300
lanka add

AGE 29 RS 4000 FULL SERVICE

ඇහැලියගොඩ, කුරුවිට, රත්නපුර අයට සුපිරිම මැණිකක්💎💎💎 💍0701908111 💍 0711539113...

Ratnapura EHALIYAGODA Kuruw...

HI I'M NISHU 29 YEARS OLD MY REAL PHOTO ATTACHED HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE SUCK OK HAPPY ENDING FEELING RELAXING ENTRANCE RS 2000/- නිෂු 0743145807 WE ARE OPEN 9AM TO 10 PM EVERYDAY මහනුවර පිළිමතලාව KANDY PILIMATALAWA CLEAN AND SAFE SPA CENTER IN THE CITY HIDDEN CAR PARKING

Spa | 2 weeks ago
1K 90
lanka add

SUCK OK NISHU REAL PHOTO AT...

HI I'M NISHU 29 YEARS OLD MY REAL PHOTO ATTACHED HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE SUCK OK HAPP...

KANDY PILIMATHALAWA

💕 I Am 2I am nishu (shemel )LADY BOY/💕 I am 25 years old. CAM SHOW OK ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💕 I am nishu LADY BOY/SHEMALE අම්බලන්ගොඩ හික්කඩුව බලපිටිය ගාල්ල ,ambalangoda,galle,hikaduwa,balpitiya Galla.ambalagoda.hikkaduwa Galla 💕 I am 25 years old. 💕 Today im in අම්බලන්ගොඩ හික්කඩුව බලපිටිය 📱0702384608 💯100% My Real Pto Attached 💯ෆොටෝ එකේ ඉන්නෙ මම නෙමේ නම් Service එක Free දෙනවා 💝Welcome Teens & Adults 🌹වේලාවක් වෙන් කර ගැනිමට පමණක් ඇමතුමක් ලබාදෙන්න 🌹සුහදශිලී විශ්වාසනිය සහ උපරිම වින්දනයක් ලබාදිම මාගේ අරමුණ වේ 🌹ඔබ කැමති ආකාරයෙන්ම රිසි සේ වින්දනයක් ලබා ගැනීමට පැමිණෙන්න 🌹නිකරුණේ ඇමතුම් ලබාදිමෙන් වළකින්න, එයින් ඔබේත් මගෙත් වටිනා කාළය වැය වේ.😊 🌺මම nishu 🌹වයස 25 🌺මම ශීමෙල් / ලේඩි බෝයී කෙනෙක් 📷මේ තියෙන්නේ මගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක 💯 ❤️❤️ SERVICE DETAILS ❤️❤️ 💕A a n a l Ok 👉👌💦 💕S U C K witut C O N D O M okay🙊🙊 💕Nipp….. ing😋😋 💕 ing🍒🍒 💕Lip kiss💋💋 💕Cum in mouth💦 💕Cum in body💦 🚘 VIST OK ❤️❤️CHARGES❤️❤️ 🌺 1 Shot 1 Hour whitwot Room 🌺 Rs 5000/= 🌺2 shot 2 hour 🌺Rs 6500/( 🌺Full Night - 15000/= 🌺 Unlimited Fun and Feeling 📷 CAM SHOW OK 🚹My Real Ptos 💯Unlimited Fun & Enjoy 🏠Safety Place 😋 Visit Ok Welcome🙏🙏 for genuine coustomers.come and enjoy with me.im your best in the site 😘😘😍😍 Contact ☎️ :- 0702384608

Full Service | 2 weeks ago
3K 0
lanka add

I Am Nishu (Shemel )LADY BO...

💕 I Am 2I am nishu (shemel )LADY BOY/💕 I am 25 years old. CAM SHOW OK ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖...

අම්බලන්ගොඩ

SUCKING - LIKING OK බිනරි අවු 27 කොට්ටාව ෆුල් සර්විස් කාමරය සමග රු 4300/- ඇත්තම ෆොටෝ එක UNMARRIED GIRL කොන්ඩම් එක්ක සක් ඕකේ මාගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක මම අලුත් ගෑණු ළමයෙක් හොඳම පැයක් ගත කරන්න අදම එන්න ටික දවසයි ඉන්නේ සර්... වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න සර් මගේ ගාන සර් පැයකට රු 4300/- රුම් එකත් එක්ක වයස අවුරුදු 27 බිනරි 0760796472 KOTTAWA NO VISIT NO ANAL REAL PHOTO ATTACHED ඇත්තම ෆොටෝ එක 1 HOUR 1 SHOT 4300/- WITH ROOM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NO ADVANCE PAYMENT REQUIRED •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• BOOB'S SUCK OK PUSSY LIKING OK SUCK OK WITH CONDOM ANY POSITION OK HIDDEN CAR PARKING SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 2 weeks ago
4K 150
lanka add

AGE 27 FULL SERVICE RS 4300...

SUCKING - LIKING OK බිනරි අවු 27 කොට්ටාව ෆුල් සර්විස් කාමරය සමග රු 4300/- ඇත්තම ෆොටෝ එක UN...

KOTTAWA | කොට්ටාව

💛💛කඩූවෙල බියගම දෙල්ගොඩ පැයට වන් සොට්(3500)පැයදොකට ටූ සොට්(5000)රූම් එකත් සමග මසාජ් එක සමග ෆුල් සර්වීස් ඇත💛💛 💛හායි මම මාලි(චබී)💛 💛මට වයස(38) 💛මසාජ් එක සමග රූම් එකත් සමග පැයට වන් සොට්(3500)පැය දෙකට.ටූ සොට්(5000)💛 💛මම මේ ෆොටෝ එකෙ ඉන්නෙ මට කෝල් එකක් දීලා එන්න සුපිරි සැපක් ගන්න එන්න💛 🔶ඇනල් නැත🔶 🔶නයිට් නැත🔶 🔶විසිට් නැත🔶 〽️ආරක්ෂාකාරී නිස්ශලංක පරිසරයකී〽️ 🚌වහාන පාකීන් පහසුකම් ඇත🚌 🔅0710582060🔅

Full Service | 2 weeks ago
2K 150
lanka add

💛💛 කඩූවෙල බියගම දෙල්ගොඩ ප...

💛💛කඩූවෙල බියගම දෙල්ගොඩ පැයට වන් සොට්(3500)පැයදොකට ටූ සොට්(5000)රූම් එකත් සමග මසාජ් එක සමග ෆුල් සර්...

Kaduwela

💝කිරි පාට කෙල්ලගෙන් හුරතලෙන් විදින්න 🌺 මේ වගේ ඒවා තව නෑ ❤ ඉල්ලන විදියට සැපට ඇති පදමට💃 22 years old 💑 Hi Gentelments 🌺 ❤ 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗶𝘀 𝗺𝘆 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗽𝗵𝗼𝘁𝗼𝘀 (💯Guaranteed ) 𝗠𝘆 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 𝗡𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 +94 077 8042545 ☎️ 𐂃𝙄’𝙢 Shenuki 💑 🧜🧜 𝑰’𝒎 22 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 𝒐𝒍𝒅 𝑺𝒆𝒙𝒚 𝑮𝒊𝒓𝒍 💑 𝑰’𝒍𝒍 𝒅𝒐 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐂𝐀𝐌 𝐒𝐇𝐎𝐖(𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑓𝑎𝑐𝑒 )❤️‍🔥❤️‍🔥 Wite skin Big boobs Slim Girl 💑 01. Norml packages 🧚 🧚 10 min Rs.1,000/=💑🙈( Boobs play Pusy Fingering Anal show Sexy Sounds) 🧚 15 min Rs.1,500/=💑🧜 ( Boobs play Pusy fingering Anal Fingering Sexy Sounds hard talks) 🧚 20 min Rs. 2,000/=💑🧜 Boobs pusy finance anal fingering sexy sounds with hard talks) 🧚 30 min Rs 3000/= 02. Super session 💃💃 ( Boobs playing , pussy playing , ass playing , full nued , feeling sounds , hard talks , juice come out session ) 💘 5 min. 1500/= 💘 10 min. 3000/= 💘 15 min. 4000/= 💘 20 min. 5000/= 03. Bath show 💘 10 minutes 2500/= 💘 15 minutes 3000/= 💘 20 minutes 4000/= ( Bath & feeling , boobs plying , feeling sounds )💃 04. Sexy dancing with hot feelings / Saree dance with feelings 💘 5 min. 2000/= 💘 10 min. 2500/= 💘 15 min. 3500/= 05. feeling sounds , hard talks , juice come out session🧚 💘 5 min. 1000/= 💘 10 min. 1500/= 06. Roll play with boos playing , pussy playing 💘 5 min. 1500/= 💘 10 min. 2000/= 07. Toy fun ( full nued , feeling sounds & toy fun)💃 💘 05 min. 1000/= 💘 10 min. 2000/= 💘 15 min. 3000/= 08. Voice fun 💘 5 min. 700/= 💘 10 min. 1500/= 💘 15 min. 2000/= 😡😡 ⚤☞︎ ℕ𝕠 𝔽𝕦𝕝𝕝 𝕊𝕖𝕣𝕧𝕚𝕤𝕖 ❌ 💘Payment methods ➜➜bank transfer & Ez Cash ☎️ 𝗖𝗮𝗹𝗹 𝗺𝗲 𝗩𝗶𝗮 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 - + 94 077 8042545 ☎️ ☻︎☻︎ 𝓲’𝓵𝓵 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓪 𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭𝓵𝔂 𝓪𝓷𝓭 𝓫𝓮𝓼𝓽 𝓼𝓮𝓻𝓿𝓲𝓬𝓮 👌 ⚠️Special Note - බොරු Slip ( බොරු Receipt 🧾) එවීමෙන් වලකින්න. සියළුම Payments මා විසින් Check කරනු ලබයි. පහත 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩 ලෙස පවතින කොල පැහැති බටන් එක මත ටච් කිරීමෙන් මා හා පහසුවෙන් සම්ඹන්ද විය හැක.

Live Cam | 2 weeks ago
4K 210
lanka add

💏 Live cam Ofz Girl 💏 sin...

💝කිරි පාට කෙල්ලගෙන් හුරතලෙන් විදින්න 🌺 මේ වගේ ඒවා තව නෑ ❤ ඉල්ලන විදියට සැපට ඇති පදමට💃 22 years o...

International