වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

•BOB'S SHOW •PUSSY SHOW •ANAL SHOW •FULL BODY SHOW මගේ ඇඩ් එක වෙරිෆයි කර ඇත. (කිසිදු වන්චාවක් සිදු වන්නේ නැත.)100% ------------------------------------------------------------------ 🔹 HI.. I'M SITHUMI 🔹20 YEARS OLD WHITE SKIN SEXY GIRL ( THIS IS A MY REAL PICTURE ) ------------------------------------------------------------------ 🔘 NO FULL SERVICE 🔴 WITH OUT FACE ONLY 🔸 AUDIO VERIFICATION FREE ------------------------------------------------------------------ ✺ VIDEO VERIFICATION RS 300 PAY IT CAN BE DEDUCTED FROM THE PACKAGE ------------------------------------------------------------------ ✺ NO PHOTO SHARE ------------------------------------------------------------------ 😍 MY PACKAGES ----------------------------- 💠 SINGLE PACKAGE 🔹5 MIN - 600/= BOOB'S ONLY 👙 🔹 10 MIN - 1000/= BOOB'S AND PUSSY SHOW 👙 🔹 15 Min - 2000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE (🩳👗) 🔹 20 MIN - 3000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE (🩳👗) 🔹 min 30 - 4000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE (🩳👗) ------------------------------------------------------------------ 🤪 SPECIAL PACKGES ------------------------------------ 💠 BRA , PANTY , DRESS CHANGING PACKGE 🩳👗👙 🔸 5 MIN 1000/= 🔸10 MIN 2000/= 🔸15 MIN 3000/= 🔸 20 MIN 3500/= ------------------------------------------------------------------ 💠 GOLDEN SHOWER PACKGE ( BATHING ) 🔹.10 MIN 2000/= 🔹 15 MIN 3000/= (FULL SHOW) 🔹 20 MIN 4000/=(FULL SHOW) 🔹 30 MIN 5000/= (FULL SHOW) 🧼 ------------------------------------------------------------------ 💠 DANCING SHOW WITH HOT FEELING 👙 🔹.5 MIN - 1000/= 🔹 10 MIN - 2000/= 🔹 15 MIN - 3000/= ------------------------------------------------------------------ 💠 BATHING & DANCING SHOW 🔹 5 MIN - 1500/= 🔹10 MIN 2500/= 🔹15 Min 3500/= ------------------------------------------------------------------ 💠 HOT LIVE COUPLE SEX 👩‍❤️‍👨 ------------------------------------------------ 🔸.5 MIN - 1000/= SUCKING 🔸 5 MIN - 1000/= LICKINGS 🔹10 MIN - 2500/= SUCKING , BOOB'S KISS , FUCKING , HOT SOUND 🔹15 MIN - 3500/= LICKINGS , SUCKING , BOOB'S KISS , FUCKING , HOT SOUND 🔘30 MIN - 5000/= LICKINGS , SUCKING , BOOB'S KISS , HOT SOUND , ANAL SHOW 🔹(YOU CAN DO IT ANY WAY YOU LIKE) ------------------------------------------------------------------ 💠 BANK PACKAGE ONLY ------------------------------------------------------------------ 👉 බොරු SLIP එවීමෙන් වළකින්න.ඔබ විසින් එවන SLIP මා ONLINE හරහා පරීක්ෂා කරන බැව්න් නිකරුණේ කාලය බොරු SLIP එවීම සදහා වැය නොකරන්න..☑ 💠 නිකරුනේ කෝල් ගැනීමෙන් වලකින්න. ( නිකරුනේ කෝල් කරන අය සහ නිකරුනේ ප්‍රශ්න අසන බොරු කරන අය BLOCK කරනු ලබයි) 💫 WHATSAPP පමණක් සම්බන්ධ වන්න..❦❦❦ 0713646910

Normal Ad

Live Cam | 1 day ago
1K 180
Lanka ads Normal ad image LIVE CAM SINGLE • GOLDEN SHOWERS • PANTY SHOW • COUPLE S.E..X

LIVE CAM SINGLE • GOLDEN SHOWERS •...

•BOB'S SHOW •PUSSY SHOW •ANAL SHOW •FULL BODY SHOW මගේ ඇඩ් එක වෙරිෆයි කර ඇත. (කිසිදු වන්චාවක් ස...

5 MIN 600/- 10 MIN 1000/- 15 MIN 1200/-

💖hi my nadee 💖my age 32 💖one shot 5000 💖likin ok 💖sikin condom 💖only call 💖💖💖💖💖💖💖 live cam show ok ✔️mi5 500 ✔️mi10 1000 ✔️mi15 1500 ✔️mi20 2000 full boday show and fingaring 💖my cuntact me whatsapp 0760893794 only call

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
1K 210
Lanka ads Normal ad image Galle Full Service 5000/= 💟 0760893794 💟

Galle Full Service 5000/= 💟 076089...

💖hi my nadee 💖my age 32 💖one shot 5000 💖likin ok 💖sikin condom 💖only call 💖💖💖💖💖💖💖...

Galle

හොර බොරු වංචා නැති සේවාවක් මුදල් ලැබුනු සැනින් ලබා ගන්න දැන්ම එකතු වෙන්න...❤️ I'm nilushi Age 27 Boobs size 38 I'm a Genuine girl.👉This service only for genuine customers.🙋‍♀️ 👉No Full service ❌ 📸 CLEAR CAMERA පැහැදිලි කැමරා 😘 HOT AND SEXY GIRL හොට් සෙක්සි කෙල්ල...👅 REAL PHOTO ❌ 100% GURENTED SERVICE VERIFIED LANKA ADD ✅ 100 %ක් ලංකා ඇඩ් සහතික කර ඇත...❤️ Don't asking photos sharing photos👆🏻 🔥full genuine service 👌💯💯cheat messages or calls blocked.⚠️📵🙏 මගේ ඇඩි එක VERIFIED ඇඩි එකක් කිසිදු වන්චාවක් සිදු වන්නේ නැත...🤷 ⭕ Video Verification 400/= ⭕ Audio Verifications Free 💝🌹💖 #Cam Show Package 💟💝  🔘 5 Min Rs 1000/= 🔘 10 Min Rs 1400/= 🔘 15 Min Rs 1800/= 🔘 20 Min Rs 2500/= 🔳 Verification Rs 400/= 🍁🍁Special Package 🍁🍁 💋 Only Voice Fun Rs 1000/=      (10 min) 💬 Only Sex Chat 10 Min Rs 1000/=      ( with 5 photos) 🛀 Golden Shower Show Rs 3500/=      (10min)           🍆Vegetable fun Rs 4500        (20 min ) |:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 👉 මුදල් දැමූ සැනින් සේවය ලබා දේ |:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ✅✅✅ 0779149637 WhatsApp 💵 Payments Method 💵 🔴 Bank Transfer 🏧 💳 🔴 Ez cash 📳 💛 100% Gurented Service Real live cam show live cam show live cam |:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 👉No Full service ❌ No Photo Shere 🖐❌

Normal Ad

Live Cam | 1 day ago
2K 210
Lanka ads Normal ad image VEGETABLE FUN WITH HOT AND SE..XY GIRL හොට් සෙක්සි කෙල්ල...👅

VEGETABLE FUN WITH HOT AND SE..XY G...

හොර බොරු වංචා නැති සේවාවක් මුදල් ලැබුනු සැනින් ලබා ගන්න දැන්ම එකතු වෙන්න...❤️ I'm nilushi Age 2...

REAL BEAUTY GIRL

♥️ HI EVERYONE, ♥️ WE ARE REAL LESBIAN COUPLE 💗 SANDRA AND 💗 TEENA 🫶 AGE 28 AND 🫶 30 YEARS OLD ♥️ THIS IS OUR REAL PICTURE ❤5 min Package 👭Full Body Show ❤10 min Package 👭Full Body Show 👭Boobs Sucking 👭Pussy Licking 👭Pussy to Pussy ❤15 min Package 👭Fully Body Show 👭Boobs Sucking 👭Pussy Licking 👭Fingering 👭Pussy to Pussy ❤20 min Package 👭Full Body Show 👭Boobs Sucking 👭Pussy Licking 👭Fingering 👭Ass Show 👭Pussy to Pussy ❤30 min Package 👭With Face 👭Full Body Show 👭Lip Kiss 👭Boobs Sucking 👭Pussy Licking 👭Fingering 👭Ass show 👭Pussy to Pussy 👭69 Position 👭Happy End ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 👩‍❤️‍👩 OUR SERVICE 👩‍❤️‍👩 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 👩‍❤️‍👩 FULL BODDY SHOW 👩‍❤️‍👩 BODY FEELING ♥️ LIP KISSING 🫶 BOOBS SHOW 🫶 BOOBS PLAYING 🫶 BOOBS LIKING 🫶 BOOBS SUCKING 👅 PUSSY SHOW 👅 PUSSY FINGERING 👅 PUSSY LIKING ♥️ ASS SHOWING 👅 ASS LIKING 👩‍❤️‍👩 BODDY TO BODY 👩‍❤️‍👩 69 POSITION 👩‍❤️‍👩 HAPPY END ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 👩‍❤️‍👩 OUR CHARGERS 👩‍❤️‍👩 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🍭10 MIN 2000/- 🍭15 MIN 2500/- 🍭30 MIN 5000/- 👧VIDEO VERIFICATION 300/- 👧AUDIO VERIFICATION FREE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 👩‍❤️‍👩 OUR RULES AND CONDITIONS 👩‍❤️‍👩 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ❌NO FULL SERVICE ❌NO MEET ❌NO PHOTO SHARE ❌NO FREE VIDEO VERIFICATION ❌NO VOICE MASSAGE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 📞WHATSAPP💚 0714335678 🙏🙏🙏THANK YOU 🙏🙏🙏 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Real lesbian live cam real live cam lesbian cam lesbian live real live cam live cam lesbian

Normal Ad

Live Cam | 1 day ago
966 180
Lanka ads Normal ad image REAL LESBIAN LIVE S.E..X CAM SHOW

REAL LESBIAN LIVE S.E..X CAM SHOW

♥️ HI EVERYONE, ♥️ WE ARE REAL LESBIAN COUPLE 💗 SANDRA AND 💗 TEENA 🫶 AGE 28 AND 🫶 30 YEARS OL...

REAL PHOTO ATTACHED

හායි ladies කොහොමද ඔයාලට. මම අවිශ්ක මගේ වයස අවු 20 වු තරැණයේක්.(සිංහල boy) කෙනෙක් මහත්තයා රටද, ඔබගේ පෙම්වතාගෙන් ඔබ ආසකරන විදිහේ සතුටක් ලැබෙන්නේ නැද්ද එහෙනම් ඔයටෙ පුලුවන් ඔයා කැමති විදියට video call එකෙන් මාත් එක්ක හොද ෆන් එකක් ගන්න පුලුවන් ඔයාගේ පැන්ටි එකේ බඩු යනකන් සුපිරි ෆන් එක්ක මම ඔයාට දෙනවා ඔයාට හොද ෆන් එකක් ගන්න ගමන් මටත් හෙදම ෆන් එකක් දෙන්න පුලුවන් අක්කලා,නංන්ගිලා,ඇන්ටිලා එන්න මාත් එක්ක හොදට විනෝද වෙන්න ඔයාට ඔනේ නම් (කුනුහරපෙන් වුනත් කතා කරන්න පුලුවන් මාත් එක්ක) Whatsapp contact - 0740688904

Normal Ad
Boys | 1 day ago
178 60
Lanka ads Normal ad image කාන්තාවන්ට පමණයි whatsapp එකෙන් live video call ෆන් ගන්න කැමති ladies ලා විතරක් අමතන්න. කරුණාකර පිරි

කාන්තාවන්ට පමණයි whatsapp එකෙන් liv...

හායි ladies කොහොමද ඔයාලට. මම අවිශ්ක මගේ වයස අවු 20 වු තරැණයේක්.(සිංහල boy) කෙනෙක් මහත්තයා රටද,...

Please Contact WhatsApp Only

FULL SERVICE 1 HOUR 2 SHOT RS 5500/= WITH ROOM 🌹සුදුයි 🌹පොඩියි 🌹ලස්සනම ලස්සනයි🌹💟 ❤️💟 BₑₐᵤₜᵢFᵤₗ BₒₒB'ₛ ❤️💟 ᵣₑD ₙᵢₚₚₗₑ'ₛ ----------------------------------------------------------- 🌹❣️FULL SERVICE 1 HOUR 1 SHOT RS 5500/= WITH ROOM 💟🌹FULL NIGHT RS 15000/= WITH ROOM 🌹❣️පැය 1 යි සොට් 1 ක් සදහා කාමර ගාස්තු සමග රු 5500/= 💟🌹සම්පූර්ණ රාත්‍රියක් සදහා රු 15000/= කාමර ගාස්තු සමග ----------------------------------------------------------- 🍭 SUCK OK WITHOUT CONDOM 💋 LIPS KISS OK 🌟 BOOB'S SUCK OK 👅 PUSSY LICKING OK 🧘 ANY POSITION OK ❌ NO VISIT ❌ NO ANAL ----------------------------------------------------------- 💟 DILINI 24 YEARS OLD BEAUTIFUL GIRL 💟 REAL PHOTO ATTACHED ----------------------------------------------------------- 📍𝐒𝐄𝐄𝐃𝐔𝐖𝐀 📍𝐊𝐀𝐓𝐔𝐍𝐀𝐘𝐀𝐊𝐄 ☎️ 0773742227 ----------------------------------------------------------- 🌹 දිලිනි අවු 24 ලස්සනම ලස්සන කෙල්ල 🌹 ඇත්තම ෆොටෝ එක ----------------------------------------------------------- 📍සීදුව 📍කටුනායක ☎️ 0773742227 ----------------------------------------------------------- 🛏️ CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM 🚘 HIDDEN CAR PARKING ❤️ BEAUTIFUL BOOB'S ❤️ RED NIPPLE'S ❤️‍🔥 HOT AND TIGHT PUSSY 👧 SLIM BODY TEEN GIRL ----------------------------------------------------------- 💗❤️ FULL SERVICE 1 HOUR 1 SHOT RS 5500/= WITH ROOM 💗❤️ FULL NIGHT RS 15000/= WITH ROOM 📍SEEDUWA 📍KATUNAYAKE -----------------------------------------------------------

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
932 120
Lanka ads Normal ad image NIGHT OK අවු 24 දිලිනි REAL ESCORT BEAUTIFUL GIRL

NIGHT OK අවු 24 දිලිනි REAL ESCORT...

FULL SERVICE 1 HOUR 2 SHOT RS 5500/= WITH ROOM 🌹සුදුයි 🌹පොඩියි 🌹ලස්සනම ලස්සනයි🌹💟 ❤️💟 Bₑₐ...

SEEDUWA KATUNAYAKE සීදුව කටුනායක

BIG BOOB'S • BIG ASS ලස්සනම ලස්සන මල්කි #FULL SERVICE 2 HOURS 2 SHOTS RS 5500/= WITH ROOM #FULL NIGHT RS 15000/= WITH ROOM #පැය 2 ට සොට් 2 ක් සදහා කාමර ගාස්තු සමග රු 5500/= #සම්පූර්ණ රාත්‍රියක් සදහා රු 15000/= කාමර ගාස්තු සමග ----------------------------------------------------------- 🍭 SUCK OK WITHOUT CONDOM 💋 LIPS KISS OK 🌟 BOOB'S SUCK OK 👅 PUSSY LICKING OK 🧘 ANY POSITION OK ❌ NO VISIT ❌ NO ANAL ----------------------------------------------------------- 💟 MALKI 25 YEARS OLD BEAUTIFUL GIRL 💟 REAL PHOTO ATTACHED ----------------------------------------------------------- 📍𝐒𝐄𝐄𝐃𝐔𝐖𝐀 📍𝐊𝐀𝐓𝐔𝐍𝐀𝐘𝐀𝐊𝐄 ☎️ 0710565793 ----------------------------------------------------------- 🌹 මල්කි අවු 25 ලස්සනම ලස්සන කෙල්ල 🌹 ඇත්තම ෆොටෝ එක ----------------------------------------------------------- 📍සීදුව 📍කටුනායක ☎️ 0710565793 ----------------------------------------------------------- 🛏️ CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM 🚘 HIDDEN CAR PARKING ❤️ #BEAUTIFUL BOOB'S ❤️ RED NIPPLE'S ❤️‍🔥 HOT AND TIGHT PUSSY 👧 SLIM BODY TEEN GIRL ----------------------------------------------------------- 💗❤️ #FULL SERVICE 2 HOURS 2 SHOTS RS 5500/= WITH ROOM 💗❤️ #FULL NIGHT RS 15000/= WITH ROOM 📍#SEEDUWA 📍#KATUNAYAKE -----------------------------------------------------------

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
1K 120
Lanka ads Normal ad image BIG BOOB'S NIGHT OK අවු 25 MALKI EROTIC ESCORT GIRL

BIG BOOB'S NIGHT OK අවු 25 MALKI ER...

BIG BOOB'S • BIG ASS ලස්සනම ලස්සන මල්කි #FULL SERVICE 2 HOURS 2 SHOTS RS 5500/= WITH ROOM #F...

SEEDUWA KATUNAYAKE

FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING FULL BODY MASSAGE WITH HAPPY ENDING 🧡 REAL PHOTO ATTACHED 🩷 HAPPY RELAXING BEST SERVICE 💛 FULL BODY MASSAGE RS 1500/- 💘 FULL BODY MASSAGE 💘 HEAD MASSAGE 💘 FOOT MASSAGE 💘 LOTION OR OIL MASSAGE 💜 HAPPY ENDING ❤️ RATMALANA රත්මලාන ☎️ 0717629181 💜 CLEAN AND SAFE SPA ❤️ HIDDEN CAR PARKING

Normal Ad
Spa | 1 day ago
1K 60
Lanka ads Normal ad image ඔයාට කැමති විදියට ඔයා කැමති කෙනෙක් තෝරාගන්න

ඔයාට කැමති විදියට ඔයා කැමති කෙනෙක්...

FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING FULL BODY MASSAGE WITH HAPPY ENDING 🧡 REAL PHOTO ATTACHED...

Rathmalana | රත්මලාන

ඔයාගේ කැමැත්තට ඔයා ආස විදියට කැමති කෙනෙක් තෝරාගන්න FULL BODY MASSAGE WITH HAPPY ENDING 🧡 REAL PHOTO ATTACHED 🩷 HAPPY RELAXING BEST SERVICE 💛 FULL BODY MASSAGE RS 1500/- 💘 FULL BODY MASSAGE 💘 HEAD MASSAGE 💘 FOOT MASSAGE 💘 LOTION OR OIL MASSAGE 💜 HAPPY ENDING ❤️ RATMALANA රත්මලාන ☎️ 0757201458 💜 CLEAN AND SAFE SPA ❤️ HIDDEN CAR PARKING

Normal Ad
Spa | 1 day ago
946 30
Lanka ads Normal ad image FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING

FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING

ඔයාගේ කැමැත්තට ඔයා ආස විදියට කැමති කෙනෙක් තෝරාගන්න FULL BODY MASSAGE WITH HAPPY ENDING 🧡 REA...

රත්මලාන RATMALANA NEW SPA OPEN

INDEPENDENT ESCORT FULL SERVICE BY NIMASHI 30 YEAR OLD 💞 HI I'M NIMASHI 💞 30 YEAR OLD BEAUTIFUL GIRL 💞 MY REAL PHOTO ATTACHED 💓 SLIM BODY 💓 BROWN SKIN 💓 SWEET BOOB'S WITH RED NIPPLE'S 💓 HOT AND SPICY PUSSY 💟💘 FULL SERVICE WITH ROOM 💘 1 HOUR 1 SHOT RS 4000/- 4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ 🩵 PASYALA 💗 0724503943 0️⃣7️⃣2️⃣ 4️⃣5️⃣0️⃣ 3️⃣9️⃣ 4️⃣3️⃣ 💘 SUCK OK WITHOUT CONDOM 💘 KIS OK 💘 BOOB'S SUCK OK 💘 PUSSY LIKING OK 💘 DOGGY STYLE OK 💘 ANY POSITION OK ⛔ NO ANAL ⛔ NO VISIT ♥️ SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM ♥️ HIDDEN CAR PARKING

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
1K 210
Lanka ads Normal ad image Rs 4000 පස්සයාල කැමති විදියට සෙක්ස් කරන්න මෙන්න නියම කෙල්ල

Rs 4000 පස්සයාල කැමති විදියට සෙක්ස්...

INDEPENDENT ESCORT FULL SERVICE BY NIMASHI 30 YEAR OLD 💞 HI I'M NIMASHI 💞 30 YEAR OLD BEAUTI...

PASYALA පස්යාල

Hello ladies I'm Shan Age 26 💆 Full body oil Massage 💪 Body to body massage 💆 Sensual body massage 👉 Full service කාන්තාවන් සදහා පමණක් මෙම සේවාව ලබාදෙන අතර,සම්බාහනයක් මගින් ලබාගත හැකි උපරිම Relaxation එකක් සහ pain relief එකක් මාගෙන් ඔබට ලබාගත හැක. Sensual body massage සිදුකිරීම,ඔබගේ අවශ්‍යතාවය මත පමණක් සිදුකරන අතර එහිදී ඔබට වින්දනයක් හා සතුටක් ලබාදීමට මා බැදී සිටි. රහසිගතබාවය 100% රැකීමට බැදී සිටින අතර එය ඔබගෙන්ද අපේක්ෂා කරමි. 👩ONLY FOR LADIES Location 👉 Colombo/Negombo/Katunayaka/Gampaha/Kandy/Kurunegala VISIT OK Contact my WhatsApp👉 072 5597002

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
368 60
Lanka ads Normal ad image Ladies & Girls only..full body massage

Ladies & Girls only..full body mass...

Hello ladies I'm Shan Age 26 💆 Full body oil Massage 💪 Body to body massage 💆 Sensual bod...

International,Ampara,Anuradhapura,Balang...

මාසිකව ලක්ෂ 2යි අාහාර සහ සුවපහසු නාවාතැන් නොමිෙල් පුහුනු නුපුහුනු තෙරපිවරියන් බදවාගණු ලැබෙ ඔබ රැකියාවක් සදහා .......SUWA MADHU............ අායතනය තොරාගතයුත්තෙ අැයි? ◾ සුහදශිලි කාර්යමන්ඩලය. ◾ මසකට දින 5ක් නිමාඩු. ◾අාරක්ෂාකාරි නවාතැන් පහසුකමි. ◾මනසික පීඩනයකින් තොරව රැකියාව කිරිම. ◾තම හැකියාවන් මත ඉපැයිමි සහ උසස්වීමි ලාගැනිම. ☎️ +94 77 327 2437

Normal Ad
Jobs | 1 day ago
264 30
Lanka ads Normal ad image ජීවිතය ගොඩදාගන්න වෙහෙසෙන කෙල්ලන්ට පමනයි

ජීවිතය ගොඩදාගන්න වෙහෙසෙන කෙල්ලන්ට...

මාසිකව ලක්ෂ 2යි අාහාර සහ සුවපහසු නාවාතැන් නොමිෙල් පුහුනු නුපුහුනු තෙරපිවරියන් බදවාගණු ලැබෙ...

COLOMBO, KANDY

💠ආයුබෝවන්🙏🏻 ✅ LankaAds වෙබ් අඩවියේ අනුමත දැන්වීම් නියෝජිත Lanka Hit Ads හරහා ආකර්ෂණීය දැන්වීමක් පහසුවෙන් හා ඉක්මනින් පළකරගැනීමට විශ්වාසයෙන් සම්බන්ධ වෙන්න 😊 අඩුම මිල අපෙන් ✅ ඔබටත් මෙහි දැන්වීමක් දාගන්න ඕනෙද ඒත් පහසු ගෙවීම් ක්‍රමයක් නොමැති නිසා දාගන්න බැරිද එහෙනම් දැන්ම අප අමතන්න. 🔥අපෙන් ඔබට 😍✅ 1️⃣ ආකර්ෂණීය වෙලඳ දැන්වීමක් 💫 2️⃣ විශ්වාවන් සේවාවක් හා දැන්වීම් සදහා අඩුම මිල ගනන් 💯 3️⃣ ඔබට කැමති වෙලාවක දැන්වීම පළකරගැනීමේ හැකියාව (24h)⏰ 4️⃣ ඉක්මන් හා කඩිනම් සේවය 🙃 5️⃣ ඉතා පහසු ගෙවීම් ක්‍රම සහ ඔබට පහසු ලෙස එය තෝරාගැනීමේ හැකියාව ❤️ මුදල් ගෙවීම් කරන ආකාර 💵👉 ✅ බැංකු ගිණුමට Paypal ගිණුමට හෝ eZ Cash ගිණුමට ගෙවීම් කල හැකි අතර එය ඔබට පහසු ලෙස තෝරාගත හැක. ✅ දැන්වීම පලකිරීමට අප වෙත එවිය යුත්තේ 1️⃣අදාල චායාරූපයක් 2️⃣දැන්වීම් විස්තරය 3️⃣දුරකථන අංකය ✅ කාන්තා සහ පිරිමි ඕනෑම අයෙක් විශ්වාසයෙන් අප හා සම්බන්ධ වී ඔබගේ දැන්වීමත් මෙහි පලකරවාගන්න අප විසින් ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වය හා අනන්‍යතාවය රැකීමට බැදී සිටින්නෙමු 💯💪 ✅ පැය 24 පුරා ඔබට සේවාව ලබාගැනීමට Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න 🔥 📞 WhatsApp +94760192190 සැ.යු. ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් අප වෙබ් අඩවියේ පලකල හැකි අතර ඔබ පලකරන දැන්වීමේ කිසිදු වගකීමක් අප විසින් නොගන්නා බව දන්වා සිටිමු.

Normal Ad

Ad Agent | 1 day ago
198 60
Lanka ads Normal ad image ඕනෑම දැන්වීමක් ආකර්ෂණීය ලෙස අප හරහා මෙහි මෙහි පළකරවාගන්න

ඕනෑම දැන්වීමක් ආකර්ෂණීය ලෙස අප හරහා...

💠ආයුබෝවන්🙏🏻 ✅ LankaAds වෙබ් අඩවියේ අනුමත දැන්වීම් නියෝජිත Lanka Hit Ads හරහා ආකර්ෂණීය දැන්වීම...

Sri Lanka

අවු 20 ලස්සනම ලස්සන පුංචි කෙල්ලගෙන් ඇග හිරිවැටිලා යන්න උණුසුම් ෆන් එකක් 🎗️🎗️Hi Dear Gentlemen 🎗️🎗️I am SEHSRI 🎗️🎗️Age 20 💃 🎗️🎗️This Is my Real Pic📸 🎗️🎗️🏢Good Hotel room &🚌 vehicle parcking Available 🎗️🎗️ Kollupitiya Bambalapitiya කොල්ලුපිටිය බම්බලපිටිය 🎗️🎗️ My Conditions 🎗️🎗️ Suck ok Lic😋king ok Any position ok 69 position ok 🎗️🎗ONE HOUR ONE SHOT 7000/= 🚫🚫No a.nal 🚫🚫No visit 🚫🚫No lip kiss 🎗️🎗️හොඳ සර්විස් එකක් ලබා දෙන නිසා ගාන අඩු කරන්න කියන්න එපා 🎗️🎗️ මුදලට සීමා නොවු වින්දනයක් 🎗️🎗️ Romantic / lovely / friendly Girl (🤗ඔබට උපරිම සේවාවක් ලබා ගැණීමට මා හමුවන්න👩‍❤️‍👨 ) 🎗📱0763184405

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
1K 90
Lanka ads Normal ad image 20 YEARS OLD BEAUTIFUL LITTLE GIRL SLIM BODY

20 YEARS OLD BEAUTIFUL LITTLE GIRL...

අවු 20 ලස්සනම ලස්සන පුංචි කෙල්ලගෙන් ඇග හිරිවැටිලා යන්න උණුසුම් ෆන් එකක් 🎗️🎗️Hi Dear Gentlemen 🎗...

KOLLUPOTIYA,BAMBALAPITIYA,බම්බලපිටිය

කිරි පාට දගකාර පුංචි එකී..✅ දවස ගානේ අලුත් දෙයක් ඔබට ✅ සැප කෝටියයි ✅ 19 years old ✅ Hi Gentelments ⚡ 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗶𝘀 𝗺𝘆 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗽𝗵𝗼𝘁𝗼𝘀 (💯Guaranteed ) 𝗠𝘆 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 𝗡𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 ☎️ +94 077 804 25 45 ☎️ 𐂃𝙄’𝙢 Vishmi 🌸𝑰’𝒎 19 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 𝒐𝒍𝒅 𝑺𝒆𝒙𝒚 𝑮𝒊𝒓𝒍 🌸𝑰’𝒍𝒍 𝒅𝒐 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐂𝐀𝐌 𝐒𝐇𝐎𝐖(𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑓𝑎𝑐𝑒 )⏰⏰ Wite skin Big boobs Slim Girl 🌺 01. Norml packages 🌸 5 min Rs.500/= ( half face 1000/=) ( Boobs play Pusy Show Sexy Sounds) 🌸 10 min Rs.1,000/=( half face 1500/=) ❤️🙈( Boobs play Pusy Fingering Anal show Sexy Sounds) 🌸 15 min Rs.1,500/=❤️🙈 ( Boobs play Pusy fingering Anal Fingering Sexy Sounds hard talks) 🌸 20 min Rs. 2,000/=❤️🙈 Boobs pusy finance anal fingering sexy sounds with hard talks) 🌸 30 min Rs 3000/= 02. Super session ( for Half face add 500/= additional ) ( Boobs playing , pussy playing , ass playing , full nued , feeling sounds , hard talks , juice come out session ) ⏰ 5 min. 1500/= ⏰ 10 min. 3000/= ⏰ 15 min. 4000/= ⏰ 20 min. 5000/= 03. Bath show ⏰ 10 minutes 2000/= ⏰ 15 minutes 3000/= ⏰ 20 minutes 4000/= ( Bath & feeling , boobs plying , feeling sounds ) 04. Sexy dancing with hot feelings / Saree dance with feelings ⏰ 5 min. 1500/= ⏰ 10 min. 2500/= ⏰ 15 min. 3500/= 05. feeling sounds , hard talks , juice come out session ⏰ 5 min. 1000/= ⏰ 10 min. 1500/= 06. Roll play with boos playing , pussy playing ⏰ 5 min. 1000/= ⏰ 10 min. 1500/= 07. Toy fun ( full nued , feeling sounds & toy fun) ⏰ 05 min. 1000/= ⏰ 10 min. 2000/= ⏰ 15 min. 3000/= 08. Voice fun ⏰ 5 min. 500/= ⏰ 10 min. 1000/= ⏰ 15 min. 1500/= 🌸⚤☞︎ ℕ𝕠 𝔽𝕦𝕝𝕝 𝕊𝕖𝕣𝕧𝕚𝕤𝕖 ❌ 🌸Payment methods ➜➜bank transfer & Ez Cash ✅ 𝗖𝗮𝗹𝗹 𝗺𝗲 𝗩𝗶𝗮 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 - + 94 077 804 25 45 ✅ ☻︎☻︎ 𝓲’𝓵𝓵 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓪 𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭𝓵𝔂 𝓪𝓷𝓭 𝓫𝓮𝓼𝓽 𝓼𝓮𝓻𝓿𝓲𝓬𝓮 👌 ⚠️Special Note - බොරු Slip ( බොරු Receipt 🧾) එවීමෙන් වලකින්න. සියළුම Payments මා විසින් Check කරනු ලබයි. පහත 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩 ලෙස පවතින කොල පැහැති බටන් එක මත ටච් කිරීමෙන් මා හා පහසුවෙන් සම්ඹන්ද විය හැක.

Normal Ad

Live Cam | 1 day ago
3K 300
Lanka ads Normal ad image 🧊 Half Face Live Cam 19 years old modling girl 🧊 දැනෙන්න විදින්න 🧊

🧊 Half Face Live Cam 19 years old...

කිරි පාට දගකාර පුංචි එකී..✅ දවස ගානේ අලුත් දෙයක් ඔබට ✅ සැප කෝටියයි ✅ 19 years old ✅ Hi Gentel...

Srilanka