වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

👋Hii dr ❤Im Vihara ❤Age 26 ❤This my 100% real photo ❤All service with face 👉VIDEO VERIFICATION 200 👉AUDIO VERIFICATION FREE 👉NO FREE PHOTO SHARING 👉 NO FULL SERVICE 👉My special package --------------- ❤Dancing show/❤Dildo suck/❤Dress changing/ ❤Smoking fun/ ❤feet fun/❤Lips feeling fun/❤ Panty show ..👇 (5min - 800) 💚Boobs. .finger play & hot sound (5 min 500) 💚Boobs. . fingering & hot sound (10min1000) 💚Toy play & Juice out (15min1500) 💚Golden 🚿 shower, (20 min2000) (30min3000) (1 Hour 5000) ________________ 🧡Voice fun ( 5min 400) with 3 Photos 🧡Chat fun ( 5min400) with 3 photos ---------------- 💙Role play 5min-800 10 min -1500 (Mother.Techer.Daughter .Mother in low. Nurse .Ex wife.wife.Girl friend....... 💜️10 nude photos 800 💜️10 min nude video clip 1000

Live Cam | 1 day ago
1K 120
Lanka ads Superad image

LIVE CAM SHOW WITH VIHARA 💋♥️

👋Hii dr ❤Im Vihara ❤Age 26 ❤This my 100% real photo ❤All service with face 👉VIDEO VERIFICAT...

💯 REAL PHOTO ATTACHED 💯

★✩★ Hi..Rashmi and Nadini ★✩★ 21 and 24 years young 2 girls ★✩★Lasbion service ok ★✩★Free time cam service ok ★✩★Couple service ok ★✩★ location Colombo ★✩★ one ur one st Rs12000 ( one Girl) ★✩★ 3 ur two st Rs25000 ( one girl ) ★✩★ Full Night Rs 35000 ( one girl ) ★✩★ This 100% real my pictures ★✩★ Full safety pvt place have ★✩★ parking availab ★✩★ ● Lips kiss ok ● Bobs ok ● No ● VISIT OK COLOMBO NEAR HOTEL ● witut condom ok ★✩★ pase call VIP customers only ★✩ ★✩★ my number 0754070777★✩ ★✩★ pase call comform with come ★✩★ Tnx★✩★

Full Service | 1 day ago
6K 300
Lanka ads Superad image

FULL SERVICE COLOMBO Rs.12000...

★✩★ Hi..Rashmi and Nadini ★✩★ 21 and 24 years young 2 girls ★✩★Lasbion service ok ★✩★Free time cam...

💟 COLOMBO AREA VISIT OK 💟

💓 ONLY CAM SERVISE 💋 Voice vefy free  💋 Vidio verfy 300rs  💓 100% GUARANTEED SERVICE 💓  HI im Taniya 💋 24 years ■PACKAGES ■  💦 5 min 1000 Rs ( Boobs and pussy show) 💦10 min 2000 Rs (Boobs and pussy ply with  hard talk) 💦15 min  3000 Rs boobs pussy ply with hard talk, sexy dancing  .( Lip Balm fun) 💦 Bra  panty show 2000 Rs 💦 Gf xxx fun 2000 rs.  15 min Like GF experience💓 👙 Femdom  show  2000 Rs 15 min 💦. Voice fun 10 min 1500 Rs               Role ply ( any role ply) 💦Sex Cht 15 min 1500  with 3  pic 15MIN 🌺 Feet show 2000rs

Live Cam | 1 day ago
1K 270

එන්න මාත් එක්ක ලයිව් ෆන් ගන්න...

💓 ONLY CAM SERVISE 💋 Voice vefy free  💋 Vidio verfy 300rs  💓 100% GUARANTEED SERVICE...

👁️‍🗨️ REAL BEAUTIFUL GIRL CAM...

⚡𝑯𝒊 𝒊 𝒂𝒎.. 𝑩𝒂𝒏𝒖 ⚡𝒎𝒚 𝒂𝒈𝒆 ... 28 . ⚡𝑻𝒉𝒊𝒔 𝒎𝒚 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝒑𝒉𝒐𝒕𝒐 100% ⚡𝑽𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒆𝒅 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒘𝒐𝒓𝒓𝒚 𝒎𝒚 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒎𝒚 𝒑𝒂𝒄𝒌𝒆𝒈𝒆𝒔 🕙1... 𝒉𝒐𝒖𝒓 𝒐𝒏 𝒔𝒉𝒐𝒓𝒕 ... _10000_ 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒓𝒐𝒐𝒎 🕙5... 𝒉𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒉𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒐𝒓𝒕 _15000_ 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒓𝒐𝒐𝒎 🕙𝑭𝒖𝒍𝒍 𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕 _35000_ 𝒂𝒏𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕 𝒔𝒉𝒐𝒓𝒕 𝑴𝒚 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 ⚡69_ . 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒔𝒂𝒏.𝒐𝒌. ⚡𝑳𝒊𝒄𝒌𝒊𝒉 𝒐𝒌 ⚡𝒅𝒐𝒈𝒊𝒆 𝒔𝒕𝒚𝒍𝒆 𝒐𝒌 ⚡𝑩𝒐𝒐𝒃𝒔 𝒔𝒖𝒄𝒌 𝒐𝒌 ⚡𝒂𝒏𝒚 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒌 ⚡𝑮𝒊𝒓𝒍 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅 𝒆𝒙𝒑𝒆𝒓𝒊𝒚𝒂𝒏𝒔 ⚡𝒔𝒖𝒄𝒌 𝒐𝒌 ⚡𝑬𝒏𝒋𝒐𝒚 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒔𝒂𝒇𝒕𝒚𝒊 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒐𝒎 ⚡𝑹𝒐𝒎𝒂𝒏𝒕𝒊𝒄 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒚 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒍𝒚 𝒈𝒊𝒓𝒍 ⚡𝑪𝒐𝒎𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒆𝒏𝒋𝒐𝒚 𝒘𝒊𝒕𝒉𝒂 𝒖𝒏𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆𝒅 𝒇𝒖𝒏.... ⚡𝑰𝒕'𝒔 𝒂 𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒔𝒂𝒇𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒔𝒆𝒄𝒖𝒓𝒆 𝒐𝒏 𝒎𝒚 𝒐𝒘𝒏 𝒑𝒓𝒊𝒗𝒂𝒕𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒑𝒂𝒓𝒌𝒊𝒏𝒈 ⚡𝑷𝒍𝒆𝒂𝒔𝒆 𝒅𝒐𝒏𝒕 𝒄𝒂𝒍𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒘𝒂𝒔𝒕𝒆 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒑𝒍𝒛...... ⚡𝒎𝒚 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏...𝒄𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒐 ⚡𝑪𝒂𝒍𝒍 𝒎𝒆.....𝒎𝒂𝒍𝒂𝒓 _ 0757488607_

Full Service | 1 day ago
890 60
Lanka ads Superad image

TAMIL GIRL FOR FULL SERVICE CO...

⚡𝑯𝒊 𝒊 𝒂𝒎.. 𝑩𝒂𝒏𝒖 ⚡𝒎𝒚 𝒂𝒈𝒆 ... 28 . ⚡𝑻𝒉𝒊𝒔 𝒎𝒚 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝒑𝒉𝒐𝒕𝒐 100% ⚡𝑽𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒆𝒅 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒘𝒐𝒓𝒓𝒚 𝒎𝒚...

Colombo

ගමෙන් ආපු ගමේ කෙල්ල… කෙට්ටුයි ලස්සන චුටි ලම්ස්සි🤫🤫🤫 චූටි කෙල්ලෙක් ගෙන් සුපිරි සැපක් ගන්න ඔයත් ආසද👄👄🫦 දැන්ම එන්න කොට්ටාවට🥰 🥰 Lihini අවුරුදු 25😍 💋 සරාගි උනුසුම් පැයක්🫦 😍 Slim body 👄 juicy type 💦 😋ඕනේ ඕනේ විදියකට ආස ආස විදියට වැඩේ කරන්න පුළුවන් 💦 ❤️ මගේ ඇත්තම පොටෝ දාලා තියෙන්නේ 👅❤️ මගේ පැකේජ් එක 👉 ෆුල් බොඩි මසාජ් එක, ෆුල් සර්විස් එක සහා බී ටු බී රු.6000/=one shot {පැයක් සදහා) ෆුල් සර්විස් එක විතරක් රු.5000/ one shot={පැයක් සදහා} 🌹Full body massage & B to B & Full Service, one hour one shot 6000/=😋 🌹Full service 5000/= 🌹2 hour 3 shots 14000/= 🌹Small Boobs 🍑 pink nipples 👅 🌹Boob suck ok ✔ 🌹licking ok ✔ 🌹Doggy style ok✔ ️🌹69 ✔ ❎ No Night ❎ No Vist ❎ No Anal 👉 Safety & Clean Place 100% 👉Hidden Parking Available 🚘🚙🚙 ආරකෂිතව වාහන නැවතීමේ පහසුකම් ඇත. 📞 071 770 1336 📲 කොට්ටාවෙන් අතුරුගිරිය පාරට පැමින ඉහල දුරකතන අංක වලට අමතන්න. නිකරුනේ කෝල් ගැනිමෙන් වැලකි සිටිමට කාරුනික වන්න.. 🥀උදේ 9.30 සිට පසුවදා පාන්දර 3.30 වන තෙක් ඉන්නවා.🙏 👉 ඉතාම ආරක්ෂාකාරී නිදහස් ස්ථානයක පවත්වාගෙන යන SPA ආයතනයකි. KOTTAWA

Spa | 1 day ago
4K 90
Lanka ads Superad image

ලිහිනි Full Service, B to B M...

ගමෙන් ආපු ගමේ කෙල්ල… කෙට්ටුයි ලස්සන චුටි ලම්ස්සි🤫🤫🤫 චූටි කෙල්ලෙක් ගෙන් සුපිරි සැපක් ගන්න ඔයත්...

Kottawa- කොට්ටාව

.......Couples and ladies only....... ******* not for individual boys******** Genuine Massage and Full service(on client request ) ,can enjoy freely.if you do not have a safe place. hotel and home visit ok for genuine customers my charges = 10000/- Home visit/ hotel visits colombo. Name - shankar(real pictures) Location -Colombo area Age - 24 Tool - 6.5" Hight - 5.7 feet Colour - Profession- business night appointments prior booking required. Tp - 0756037038 Language skills - english,tamil,sinhala Boy friend experience 100 secret and full privacy I am very clean good looking and friendly My service * full body massage with romantic feeling and hard feeling * full body kissing * lips kissing * hard kissing *sucking and fingering * special full body licking (use chocolate, ice cream, yogurt) it's your choice * special for licking virgin (use lollipop, chocolate and ice cream) *Bath together *Unlimited hugging and cuddling Home and hotel visit Only for ladies

Boys | 1 day ago
180 0
Lanka ads Superad image

Young decent boy for your serv...

.......Couples and ladies only....... ******* not for individual boys******** Genuine Massage...

Colombo

👗𝕎𝕚𝕥𝕙 𝕗𝕒𝕔𝕖 𝕔𝕒𝕞 𝕊𝕙𝕠𝕨👗 ℍ𝕚,,𝕘𝕪𝕤 𝕚'𝕞 ℕ𝔼ℍ𝔸ℝ𝔸... 𝕄𝕪 𝕒𝕘𝕖 28 𝕪𝕖𝕒𝕣𝕤 𝕠𝕝𝕕. 𝕋𝕙𝕚𝕤 𝕚𝕤 𝕞𝕪 100% 𝕣𝕖𝕒𝕝 𝕡𝕙𝕠𝕥𝕠. ........................................................ 🥰ℂ𝕆𝕄𝔼 𝔸ℕ𝔻 ℍ𝔸𝕍𝔼 𝔽𝕌ℕ 𝕎𝕀𝕋ℍ 𝕄𝔼 𝕋𝕆 𝔾𝔼𝕋 𝕋ℍ𝔼 𝔹𝔼𝕊𝕋 𝕊𝔼ℝ𝕍𝕀ℂ𝔼 𝔽𝕆ℝ 𝕋ℍ𝔼 𝕄𝕆ℕ𝔼𝕐 𝕐𝕆𝕌 ℙ𝔸𝕐......🥰 .......... .......................................... 📱𝑽𝑰𝑫𝑬𝑶 𝒗𝒆𝒓𝒊𝒈𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 200 📞𝑨𝑼𝑫𝑰𝑶 𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒇𝒓𝒆𝒆 📸𝑵𝑶 𝒑𝒉𝒐𝒕𝒐 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒓𝒆𝒆 🔞𝑵𝑶 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕 & 𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆 ........................................................ 👄𝕄𝕪 𝕡𝕒𝕔𝕜𝕒𝕘𝕖👄 🎃5𝕞𝕚𝕟-500/= 🎃10𝕞𝕚𝕟-1000/= 🎃15𝕞𝕚𝕟-1500/= 🎃20𝕞𝕚𝕟-2000/= 🎃30𝕞𝕚𝕟-3000/= [𝔽𝕦𝕝𝕝 𝕓𝕠𝕕𝕪 𝕤𝕙𝕠𝕨,𝕗𝕚𝕟𝕘𝕖𝕣𝕚𝕟𝕘, ℙ𝕦𝕤𝕤𝕪 𝕡𝕝𝕒𝕪𝕚𝕟𝕘,𝔹𝕠𝕠𝕓𝕤 𝕡𝕝𝕒𝕪, 𝔸𝕟𝕒𝕝 𝕡𝕝𝕒𝕪,𝕋𝕠𝕪 𝕡𝕝𝕒𝕪,𝔾𝕠𝕝𝕖𝕕𝕟 𝕊𝕙𝕠𝕨𝕖𝕣,ℍ𝕠𝕥 𝕤𝕠𝕦𝕟𝕕𝕤,] 🔺𝑨𝑳𝑳 𝑷𝑨𝑪𝑲𝑨𝑮𝑬𝑺 𝑾𝑰𝑻𝑯 𝑨𝑼𝑫𝑰𝑶 ..... 🔺𝑨𝑳𝑳 𝑷𝑨𝑪𝑲𝑨𝑮𝑬𝑺 𝑾𝑰𝑻𝑯 𝑭𝑨𝑪𝑬....... ...................................................... 👄𝕄𝕪 𝕤𝕡𝕖𝕔𝕚𝕒𝕝 𝕡𝕒𝕔𝕜𝕒𝕘𝕖👄 𝔻𝕒𝕟𝕔𝕚𝕟𝕘 𝕤𝕙𝕠𝕨 𝔻𝕣𝕖𝕤𝕤 𝕔𝕙𝕒𝕟𝕘𝕚𝕟𝕘 𝔽𝕖𝕖𝕥 𝕗𝕖𝕖𝕝𝕚𝕟𝕘 𝕗𝕦𝕟 𝕃𝕚𝕡𝕤 𝕗𝕖𝕖𝕝𝕚𝕟𝕘 𝔻𝕚𝕣𝕥𝕪 𝕥𝕒𝕝𝕜 (5𝕞𝕚𝕟-700/=,10𝕞𝕚𝕟-1500/=) ....................................................... 👄ℝ𝕠𝕝𝕖 𝕡𝕝𝕒𝕪👄 𝕄𝕠𝕞,𝔸𝕦𝕟𝕥𝕪,ℕ𝕦𝕣𝕤𝕖,𝕊𝕚𝕤𝕥𝕖𝕣 𝔻𝕠𝕔𝕥𝕠𝕣,𝕘𝕚𝕣𝕝𝕗𝕣𝕚𝕖𝕟𝕕,𝕖𝕩 𝕨𝕚𝕗𝕖 𝕋𝕖𝕒𝕔𝕙𝕖𝕣,𝕤𝕥𝕦𝕕𝕖𝕟𝕥,𝕤𝕖𝕔𝕣𝕒𝕥𝕖𝕣𝕪 (5𝕞𝕚𝕟-800/=,10𝕞𝕚𝕟-1500/=) ........................................................ ℕ𝕦𝕕𝕖 𝕍𝕚𝕕𝕖𝕠 𝕔𝕝𝕚𝕡 1200/= ℍ𝕠𝕥 𝕡𝕙𝕠𝕥𝕠𝕤 𝕔𝕠𝕝𝕝𝕖𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟 1000/= (𝑨𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒔𝒆𝒕 𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒖𝒔𝒕𝒆𝒎𝒊𝒛𝒆𝒅 𝑻𝒉𝒊𝒔 𝒊𝒕𝒆𝒎....)

Live Cam | 1 day ago
1K 90
Lanka ads Superad image

👗𝕎𝕚𝕥𝕙 𝕗𝕒𝕔𝕖 𝕔𝕒𝕞 𝕊𝕙𝕠𝕨👗

👗𝕎𝕚𝕥𝕙 𝕗𝕒𝕔𝕖 𝕔𝕒𝕞 𝕊𝕙𝕠𝕨👗 ℍ𝕚,,𝕘𝕪𝕤 𝕚'𝕞 ℕ𝔼ℍ𝔸ℝ𝔸... 𝕄𝕪 𝕒𝕘𝕖 28 𝕪𝕖𝕒𝕣𝕤 𝕠𝕝𝕕. 𝕋𝕙𝕚𝕤 𝕚𝕤 𝕞𝕪 100% 𝕣𝕖𝕒𝕝 𝕡𝕙𝕠𝕥𝕠. .....

LIVE CAM SHOW

සුපිරි සැපක් දෙන අවුරුදු 25 චබී හොට් කෙල්ල NILU 28 YEARS BEAUTIFUL GIRL REAL PHOTO ♥️ HI... I'M NILU 25 YEARS OLD BEAUTIFUL GIRL ♥️ BIG BOOB'S CHUBBY GIRL ♥️ HOT AND TIGHT SMALL PUSSY ♥️ 100% REAL PHOTO ATTACHED ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🔰🔰 FULL SERVICE WITH ROOM 🔰🔰 ♥️💛 1 HOUR RS 6000/- 💛♥️ ♥️💛 FULL NIGHT 20000/-♥️💛 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🩷 HOMAGAMA හෝමාගම | PANAGODA පනාගොඩ | ATHURUGIRIYA අතුරුගිරිය 🩷 ☎️ ☎️ 0763135779 ☎️☎️ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💛 SUCK OK WITH CONDOM 💛 BOOB'S SUCK OK 💛 PUSSY LIKING OK 💛 DOGGY STYLE OK 💛 ANY POSITION OK 💛 ALL FEELING OK ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ❌ NO VISIT ❌ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 1 day ago
1K 180
Lanka ads Superad image

වයිෆ් ගෙන් නැති සැපක් ගන්න එන්...

සුපිරි සැපක් දෙන අවුරුදු 25 චබී හොට් කෙල්ල NILU 28 YEARS BEAUTIFUL GIRL REAL PHOTO ♥️ HI... I...

HOMAGAMA හෝමාගම | PANAGODA පනා...

අපෙන් ගත්තොත් පිට යන්නේ නැ…පිටින් ගත්තොත් අපි දන් නැ….😉😉😉😉 එකපාරක් ආවොත් ආයෙත් ඔයා එනවාමයි…. සුහද ශීලි ස්වයක් සමග Full service එකයි සුපිරි genuine මසාජ් එකයි.෴෴෴෴ ඔයාට කැමති විදියට කැමති කෙනෙක් තෝරලා ගන්න පුලුවන්…….. කිසිම නිතිමය ගැටලුවක් නැතිව නිදහසේ ඔයාගේ වැඩේ කරගන්න පුලුවන් 😍😋ඕනේ ඕනේ විදියකට ආස ආස විදියට වඩාගෙන උන ත් වැඩේ කරන්න පුළුවන් 💦 👉 ෆුල් බොඩි මසාජ් එක,ෆුල් සර්විස් එක සහා බොඩි ටු බොඩි මසාජ් එක යන මේ පැකේජ් එකම රු 6000/={පැයක් සදහා සහා one shot } 🌹Full body massage & B to B,Full service one hour one shot 6000/= 🌹2 hour 3 shots 14000/= 🌹Big Boobs 🍑 Red nipples 🌹Suck ok without condom ✔ 🌹Boob suck ok ✔ 🌹licking ok ✔ 🌹Doggy style ok✔ 🌹69 ✔ 🌹Punishment treatment ok by Nilu ❎ No Night ❎ No Vist ❎ No Anal 👉 Safety Place 100% 👉Hidden Parking Available 🚘🚙🚙 ආරකෂිත වාහන නැවතීමේ පහසුකම් ඇත. 📞 071 768 6899 📲 📞 071 768 5792 📲 📞 071 123 0080 📲 📞 071 604 2410 📲 කොට්ටාවෙන් අතුරුගිරිය පාරට පැමින ඉහල දුරකතන අංක වලට අමතන්න. නිකරුනේ කෝල් ගැනිමෙන් වැලකි සිටිමට කාරුනික වන්න.. ඉහත සදහන් මුදලට අමතරව කිසිදු මුදලක් අය නොකරන අතර එසේ අමතර මුදල් ඉල්ලා සිටියහොත් වහාම කලමනාකාරිත්වය දැනුවත් කරන්න 🤝🙏🏻 දුරකතන සංවාදයේදි ඔබගේ විනීත බාවය ඉතාමත් ඉහලින් අපේක්ෂා කරන අතර අප පාර්ශවයෙන් සිදුවන අපහසුතා පිලිබද කරුනාකර අප දැනුවත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි. 👉උදේ 9.30 සිට පාන්දර 4.30 වන තෙක් ඉන්නවා.🙏 👉 ඉතාම ආරක්ෂාකාරී නිදහස් ස්ථානයක පවත්වාගෙන යන SPA ආයතනයකි KOTTAWA

Spa | 1 day ago
3K 390
Lanka ads Superad image

New Girls Available For Full s...

අපෙන් ගත්තොත් පිට යන්නේ නැ…පිටින් ගත්තොත් අපි දන් නැ….😉😉😉😉 එකපාරක් ආවොත් ආයෙත් ඔයා එනවාමයි…....

Kottawa කොට්ටාව

I'm Monica age 23yrs offering my services at my pvt apartment in Nugegoda. BDSM/Femdom sessions for. 15k one hour Genuine clients please WhatsApp for information. Cannot answer all phone calls since I'm independent girl. Service available from 10am to 7pm only Monday to Sunday. Contact 0724509720.. My real photo only. (can wear same dress if needed)

Full Service | 1 day ago
1K 120
Lanka ads Superad image

BDSM/Femdom sessions conducted...

I'm Monica age 23yrs offering my services at my pvt apartment in Nugegoda. BDSM/Femdom sessions f...

Nugegoda | නුගේගොඩ

Cash back Guarantee Verified Add ✅ 💋 Hy.... I"m Janu 🫣 36 Years Old White Skin 🎀 Hot And sexy girl 🥰 මගේ ඇඩි එක Verified කර ඇත කිසිදු වන්චාවක් සිදු වන්නේ නැත. (100%) ✅ 💖 MY PACKAGES 💋 --------------------------------------- 💞 3 mint R.500/= (Boobs Only show) 💞 6 mint Rs.1000/= (Boobs play pussy Show) 💞 10 mint Rs.1500/= (Full body Boobs play pussy fingering show) 💞 15 mint Rs 2500/= (Full boddy pussy fingering juse come out sound) 💞 10 mint Rs.2000/= ( bra, panty changing show with pussy show) 💞 20 min Rs.1500/= Sex chat with girlfriend felling chat with 5 photo s 💞 10 mint Rs.2000/= ( Bathing Show Hot and sexy with full nude hard talks 👊 Video verification 300 විඩියෝ verification Free ඉල්ලා කරදර කරන්න එපා මෙම සේවාව නොලැබුනොත් මුදල් ආපසු ලැබේ...👍 🖐️Attached My reyal photo Clear camera 📸 No full service ☝ බොරු Slip එවීමෙන් වලකින්න ☝ (My whatapp Numbar ) 0772396537 ☎️

Live Cam | 1 day ago
1K 150
Lanka ads Superad image

ඔබ සොයනා රස මදි නො කියන්න 💋

Cash back Guarantee Verified Add ✅ 💋 Hy.... I"m Janu 🫣 36 Years Old White Skin 🎀 Hot A...

GENUINE CAM SHOW

ONLY FOR 18+ We are Shanaya & Hashan, a very young open-minded girl & boy.22,25 aged Our real picture is attached. We do this for entertainment while our high education.You can join us for an unforgettable fun experience.Don’t be shy to ask any requirement of yours. We know safe, clean & comfortable places around the area with safe vehicle Parking. ❤(hide Parking) ❤ 🔷 WHO CAN JOIN US? 🔷 🌷Service allows for VIP clients. 🌷As a gentleman or lady. 🌷As a couple 🔷 OUR CONDITIONS 🔷 🌷Have to keep safe actions during . (condoms must be used) 🌷Outcalls are included only in the Platinum package, Star class hotels. 🔷 SERVICE CHARGES 🔷 🌷Doing for entertaining

Full Service | 1 day ago
1K 270
Lanka ads Superad image

VVIP Couple FULL SERVICE

ONLY FOR 18+ We are Shanaya & Hashan, a very young open-minded girl & boy.22,25 aged Our real pic...

Colombo

5000/=💑 👭වයස 25👭 🧑‍🌾මම ඉශා🧑‍🌾 👍ආසයිද මගෙත් එක්ක හොඳ Fun ඒකක් ගන්න 👍 🏃එන්න මම ඉන්නවා මීගමුවේ 🏃 💇ඉතාමත් පීරීසිදූ සූදූ පැහපත් ලස්සන තරූණීයක් 🧝 🙆ඉතාමත් ආදරේන් මන් ඉන්නවා පෑයම ඔයා එක්ක🙆 🕰️1 HOURS 1 SHOT 5000/=( With Room Charges )⏲️ ⏲️1 HOURS 2 SHOT 6500/=(With Room Charges )🕰️ 🕰️2 HOURS 2 SHOT 12000/=(With Room Charges)⏲️ 👍ඔයාල කැමති විදීහට හොඳ Fun ඒකක් ගන්න පුළුවන් 👍 👭Request ඒකක් තියෙනවනම් කීයන්න 👭 🧑‍🌾MY CONDITION 🧑‍🌾 🤺NO ANAL 🤺 🌙 NO NIGHT 🌙 🤺NO VISIT 🤺 💋LIPS KISS OK 💋 👄BOOBS SUCK OK 👄 👅LIKING OK 👅 🏦මම Room එක දාගන්නේ හොඳ HOTEL ROOM එකකට🏦 🚘PACKAGE AVAILABLE 🚘 🛤️VERY CLEAN HOTEL ROOM 🛢️ 🚛PLACE VERY SAFETY 🏦 ☎️CONTENT ☎️ 📱0751435816📱 KATTUWA DALUPOTHA NEGOMBO

Full Service | 1 day ago
41K 2K
Lanka ads Superad image

♥️කට්ටුව / දලූපොත / මීගමුව♥️...

5000/=💑 👭වයස 25👭 🧑‍🌾මම ඉශා🧑‍🌾 👍ආසයිද මගෙත් එක්ක හොඳ Fun ඒකක් ගන්න 👍 🏃එන්න මම ඉන්නවා මී...

Negombo

Nature spa & wellness centre 🌺දිනපතා කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගතකරන ඔබගේ මනිසික හා ශාරීරික විඩාව සුවපත් කරගැනීමට අවශ්‍යද? 🌷Full Body Massage 🌷Head Massage 🌷Foot Massage 🌷Relaxing Massage 🌷Facial 🌷Steam Bath 💥Rs 1500/= 💯 CLEAN & SAFE PLACES 💯 ♥️ සුන්දර ගැහැණු ළමුන් රාශියක් අතරින් ඔයා කැමති ම කෙනා තෝරාගන්න ♥️ 📍LOCATION KOTUGODA කොටුගොඩ KURANA කුරන ☎️ 0772636403 ( kurana ) ☎️ 0761311007 ( kotugoda ) අවු 25 ත් 30 ත් අතර සේවිකාවන් අවශ්‍යයි

Spa | 1 day ago
574 30
Lanka ads Superad image

SPA කුරණ සහ කොටුගොඩ

Nature spa & wellness centre 🌺දිනපතා කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගතකරන ඔබගේ මනිසික හා ශාරීරික විඩාව සුවපත...

කුරණ කොටුගොඩ

Rs 20000/- FULL SERVICE VISIT OK COLOMBO AREA 🌟 I AM RITHU 20 YEARS OLD 🌟 NEW YOUNG & CUTE BEAUTIFUL GIRL 🌟 20 & 21 YEARS OLD 2 GIRLS AVAILABLE 💚 THIS IS MY REAL PHOTO 🧡 I HAVE A BEAUTIFUL BOOBS WITH RED NIPPLES ----------------------------------------------------------- 🟠 COLOMBO AREA 📲 0714872564 ----------------------------------------------------------- ⭐ VISIT OK COLOMBO AREA ⭐ NIGHT OK 💟 SUCK WITH CONDOM OK 💖 BOOBS SUCK OK 💖 ANY POSITION OK MORE AND MORE FUN WITH VIP GIRL ----------------------------------------------------------- 🌟 FULL SERVICE PRICES 👇 ♾ SHORT TIME 20000/= ♾ FULL TIME 50000/= ⭐ LESBIAN AND THREESOME SERVICE OK ( WITH MY BOY AND YOU ) 😊 I WILL DO CAM SERVICE FOR MY FREE TIME ----------------------------------------------------------- ❤️ I AM VERY CLEAN AND FRIENDLY GIRL ❤️ CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM ❤️ HIDDEN CAR PARKING 📲 0714872564

Full Service | 1 day ago
22K 1K
Lanka ads Superad image

Rs 20000/- FULL SERVICE VISIT...

Rs 20000/- FULL SERVICE VISIT OK COLOMBO AREA 🌟 I AM RITHU 20 YEARS OLD 🌟 NEW YOUNG & CUTE B...

Colombo Area