වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

සියලුම නව ඉදිකිරීම් හා නිවාස අලු්වැඩියාවන් ඉන්ටර් ලොක් ගල් ඇතිරීම. උද්ද්‍යාන අලංකරණය ට අදාළ ඉදිකිරීම් ඉතා විශ්වසනීය සහ සාධාරණ මිලගණන් යටතේ කරදෙමි. කොලඹ දිස්ත්‍රික්කය ඇතුලත 0713525921

Super Ad
Lanka Ads | 22 hours ago
112 0
post image

සියලුම නව ඉදිකිරීම් හා නිවාස අලු්වැ...

සියලුම නව ඉදිකිරීම් හා නිවාස අලු්වැඩියාවන් ඉන්ටර් ලොක් ගල් ඇතිරීම. උද්ද්‍යාන අලංකරණය ට අදාළ ඉදිකිරීම් ඉතා විශ්වසනීය සහ සාධාරණ...

Colombo

ලස්සන විලා මීගමුව මීගමුව සුන්දර වෙරළ තීරය ට ඇවිද යන දුරින් None Ac Room •••••••••••••••••••• Short Time - Rs 2000 Night Rs - 3000 / 3500 AC Room ••••••••••••• Short Time - Rs 3000 Night Rs - Rs 4000 / 4500 Family Room Hot Water Car Parking Clean Attached Bathroom Comfortable Beds TV Nearby Places Negombo Beach Park Restaurants Clubs Food City's Groceries 0777607649 ROOMS SERVICE ONLY NO OTHER SERVICES

Normal Ad
Lanka Ads | 2 weeks ago
1148 120
post image

HOTEL ROOM FOR SHORT TIME / NIGHT

ලස්සන විලා මීගමුව මීගමුව සුන්දර වෙරළ තීරය ට ඇවිද යන දුරින් None Ac Room •••••••••••••••••••• Short Time - Rs 2000 Night R...

NEGOMBO මීගමුව Beach Road