පිරිමි කතාකරන් එපා...
දැන්වීම හොදින් කියවන්න...
මම ජානක..
Sex වලට ආස අවු 20 - 25 අතරෙ කෙල්ලක් හෝ 35 - 40 අතරෙ ඇන්ටි කෙනෙක් ඕන.... ගාස්තු ගෙවනු ලැබේ... පුද්ගලිකත්වය 100%ක් ආරක්ෂා කරමි....
Locatation - කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, මහරගම..අවට....

කැමති කෙනෙක් මා අමතන්න..


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න