📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

( shemale ) 5000 Rathmalana moratuwa 💋 full service ,or cam service

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


( shemale ) 5000 Rathmalana moratuwa 💋 full service ,or com service ,
❤️I am rithu
🍆with 5.5inch tool ,
💋 real hair ,
💋 boobs
Suck,,lipkiss,ok
🍆one shot 5000rs
🍆Two shot 8000rs
🍆Night 15000rs
3 some ,group ok
Drinks ,smoking high fun ok

Safety rooms & parking available .
Live cam show available

📽️10 minutes- 1500
📽️20 minutes- 2500
🤳Contact me - 0754378056
🤳watapp nambar- 0754378056
Genuine customers mostly welcome 👍
Genuine customers mostly welcome 👍