සුන්දර ලදුනි ඔබටයි මෙි ඇරයුම්

අලුතින් පටන් ගැනීමට නියමිත spa එකකට පුහුණු නොපුහුනු සුරූපී කාන්තාවන් අවශ්‍ය කර ඇත, විමසන 0714246799


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.