📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Young Uni Girl Colombo - Visit Available - Camshow Fun

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


I'm 24 years young and active lady in Colombo.
Whatsapp me for more details about full service and camshow.
Also visit around Colombo and kandy area. I'm a single woman never married. Camshow also available with face

I am not a clock watcher. I have an average figure.

All attached pictures were taken recently. All real and not edited. If you are interested to get my service please WhatsApp me using the below number. I'm very new as an escort. I wish you offer you the best service I can.

Full Service Charges

1 Hour - 6500 1 shot
2 Hours - 8500 3shots
3 Hours - 11000 4shot
Full Night - 17000 unlimited shot

Camshow with face including roleplay fantasy

10min 1200
20min 1700
30min 2300

What I do
Deep french kiss - ✅
Oral without cover - ✅
Girl Friend Experience - ✅
Cum on Body - ✅
Cum in Mouth - ✅
Cum on Boobs - ✅
Giving Riming - ✅
Anal ✅
Shower✅
Can visit around Colombo, Katunayake, Negombo, Galle, Hikkaduwa, Malabe, Kandy

Following Tested and All Negative as at 10th April 2024
- VDRL/RPR - Syphilis
- HIV
- Hepatitis B
Whatsapp me if i am not answering calls