📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

🧚‍♂️With Face Live Cam Show🧚‍♀️

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🧚‍♂️With Face Live Cam Show🧚‍♀️
🥰Hi dr i'm NETHU
🥰I'm 28 years old

🧸MY PACKAGE 🧸

🧸5 minutes 500 ( full body show ,boobs play)

🧸10 minutes v1000 ( fingering,hot sound,pussy anal fingering )

🧸15 minutes 1500 (tools,pussy play)

🧸20 minutes 2000 (pussy play & anal show,juice out,toy playing )

🧸30 minutes 3000 (pussy,anal play & bath show)

🧸1 hour 5000 (spacial package, unlimited)

🧸CHAT & VOICE🧸

🧸5 minutes 400(with photo)
🧸10 minutes 800
(with photo)
🧸15 minutes 1200
(with photo)

🧸Roller play🧸
🧸5 minutes 700
🧸10 minutes 1400

🧸Bath show 🧸
🧸10 minutes 1000

🪆Nude video clip-
1000/=
🪆Nude photo package
1000/=
..................................

🔵Vidio verification 200
🔵Audio verification free
🔵No photo sharing...