📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Whatsapp Video Fun 🍓

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


❤im Niki ...
❤Age 25...
❤This is a my real picture
💚English and Sinhala Speaking well educated girl
💚Video Verification freee

🎈Boobs Pusy playing🎈
💞10 minute Rs.1000/=👉
(full body show B.oobs pusy playing)

💞15 minute Rs.1500/= 👉
(full body show B.oobs & pusy playing)

💞20 minute Rs.2000/= 👉
(full body show B.oobs & pusy playing with hot voice)- With Face

💞30 minute Rs.3000/= 👉
(full body show B.oobs & pusy anal playing with toys and hot voice) 💚With Face💚

45 Min Vip WITH FACE Show - 5000
Anal/ Femdom / Role Play / Bath Show/ Lesbian and any request accepted

💞 Pic Shearing Chat Package - 1000

💞 audio Fun 30 min - 1000

Meke Ur appointment on whatsaap