📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

🎥 Video Call Fun Show With Sexy Shaluky🎥

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🎥 Video Call Fun Show With Sexy Shaluky🎥

🥰Live Cam Show🥰

🌷My Name Shaluky.
🌷My Age 23
🌷Audio verification free
🌷Video verification 200/=ක මුදලක් දමා තහවුරැ කරගන්න කරැණික වන්න.
***ඔබගේ මුදල් වලට කිසිදු වංචාවක් සිදුනොවනු බව මං මගේ මුළු හදවතින්ම ඔබට දිව්රා පොරොන්දු වෙමි.🙏

🌟*My Package »

🎥⏰°,700/= 5min (b##bs s_ow only )

⏰🎥°,Rs 1000/=5min(b##bs, p.#.sy s_ow)

🎥⏰°,Rs1500=10min{ b##bs, p##s.y, playing}

⏰🎥°,Rs 2000/=10min{b##bs, p.#.#.sy, a.#.al S_ow}

🎥⏰Rs 2500/=15min{b##bs, p.#.#.sy, fi_nge_ring only

⏰🎥°,Rs 3000/= 15min{ b##bs, p.#.#.sy, a.#.a.l, fin_gering _voices }

🎥⏰°Rs 4000/=20min{full b#dy,fingarin,voices_d_re_ss out.}

⏰🎥°,Rs 5000/=30min{with face,M) Full b#dy fing_ering voices b®️️a pa_tÂ¥ removal}

🎥⏰°Rs 7500/=35min(With Face,M )Full B#dy Fing+ering voice,Ju_ce com out,Ba+th f#n,)

⏰🎥°Rs 10000/= 30Min{Full Face,You like Best my everything all Full package}

💬©️.Rs 800/=10min (msg f#n only*)

🖼️“¸.Rs 1300/= 5 (N#de ph+to*)

💬’¬.Rs 1500/=10min {Roll+ply Chat f#n) 2 Photo

🏦Commercial bank only
⚡Ez Cash paymant only
❌ No Reload Epa.❌
🌟Genuine Diposit රිසිට් පත දැමු සැනින් සේවාව ලබා දෙමි.🙏 online slip,බැංකු රිසිට් පත අනිවාර්යයෙන් දැමිය යුතුයි