📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Verified Live Cam Show

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Hiii 👋 I'M kavindi.. 🙋‍♀️
29 Years Old
Cam Service Available✅
No Full Service❌
My Package

PACKAGE 1 ( BASIC)🎬🔈
RS 500💸  ( 5min)
📌Undressing
📌Boobs Playing

PACKAGE 2 ( BASIC)🎬🔊
RS 800💸  ( 10min)
📌Undressing
📌Boobs Playing
📌Full Body Show

PACKAGE 3 (STANDARD)🎬🔊
RS 1300💸  ( 10min)
📌Undressing
📌Boobs Playing
📌Pussy Playing
📌Full Body Show

PACKAGE 4 (PREMIUM)🎬🔊
RS 1500💸  ( 10min)
📌Undressing
📌Boobs Playing
📌Pussy Playing
📌Fingering
📌Hard talk

PACKAGE 5 (PREMIUM)🎬🔊
RS 2000💸  ( Hiii 👋 I'M kavindi.. 🙋‍♀️
29 Years Old
Cam Service Available✅
No Full Service❌
My Package

PACKAGE 1 ( BASIC)🎬🔈
RS 500💸  ( 5min)
📌Undressing
📌Boobs Playing

PACKAGE 2 ( BASIC)🎬🔊
RS 800💸  ( 10min)
📌Undressing
📌Boobs Playing
📌Full Body Show

PACKAGE 3 (STANDARD)🎬🔊
RS 1300💸  ( 10min)
📌Undressing
📌Boobs Playing
📌Pussy Playing
📌Full Body Show

PACKAGE 4 (PREMIUM)🎬🔊
RS 1500💸  ( 10min)
📌Undressing
📌Boobs Playing
📌Pussy Playing
📌Fingering
📌Hard talk

PACKAGE 5 (PREMIUM)🎬🔊
RS 2000💸  ( 20+min)
📌Undressing
📌Boobs Playing
📌Pussy Playing
📌Full Body Show
📌Fingering
📌Ass Show

🏁Special Package🏁
📍Feet feeling Fun
📍Lips feeling Fun
💵 RS 1500 ( 10min)💵


Video Verificashan Rs 200🎥
No photo shair/ No meetup 🚫)
📌Undressing
📌Boobs Playing
📌Pussy Playing
📌Full Body Show
📌Fingering
📌Ass Show

🏁Special Package🏁
📍Feet feeling Fun
📍Lips feeling Fun
💵 RS 1500 ( 10min)💵


Video Verificashan Rs 200🎥
No photo shair/ No meetup 🚫