📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

💚Verified LIVE CAM SHOW ( With Face )❤️❤️

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


❤im nilakshi ...
❤Age 24...
❤This is a my real picture
My packages

✨05 minute.Rs 1000 (full body show B.oobs pusy show)

Full face package
💞10 minute Rs.1500/=👉 (full body show B.oobs pusy playing)
💞15 minute Rs.2000/= 👉 (full body show B.oobs & pusy playing fingring and hot voice)

💞20 minute Rs.2500/= 👉 (full body show B.oobs & pusy playing with hot voice fingering )
💞30 minute Rs.3500/= 👉 (full body show B.oobs & pusy playing with hot voice hot dance and fingering vibrater fun )

💞60 minute Rs.5000/= 👉 (full body show B.oobs & pusy playing with hot voice hot dance and fingering vibrater fun as and pussy)


Verification 200/=
Audio Package and chat package available

🏷𝕎𝕙𝕒𝕥𝕤 𝕒𝕡𝕡 𝕠𝕟𝕝𝕪 0782071730
🏷Payments metd on Bank 💵💵 ez