📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

💐Genuine 💯 Verifed Hot With Face Live Cam show What app and Telegram 💐

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


A🧞🧞_Hi...I'm කසුනි .._*
🌹Im Slim😊 and y💖 girl🧞🧞
Lets take a fun 👌👌31years old💤

වයස අවුරුදු 18 වැඩි අය පමණක් අමතන්න.🙏

*Video Packages*
💖 05 min Rs 500/= Boobs and pussy Play Show
( face mask )

💖 10 min Rs 1000/= Boobs &pussy🖕fingering Show.play and hot voice..(full face open and full body
Nude Show)

💖15 min Rs 1500/= Boobs & pussy fingering🖕Shows and toys voice show juse savise😋,,Role paly Show (full face open and full body nude show )

💖20 min Rs 2000/= Boobbs ass show and pussy fingerling🖕toys Voice Show and juse savise 😋,,Role play Show.(full face open and full body nude show )

💖30 min Rs 3000/= Boobbs ass fingerling🖕 show and pussy fingering toys Show.Hard talk voice show and juse savise 😋 ,, Role paly okay ( full face open and full body nude show )*Msg Packages*
🏵️ 10 MIN = Rs 800
🏵️ 15 MIN = Rs 1200
🏵️ 20 MIN = Rs 1500

*Audio Packge*
🌸05min= Rs 500
🌸10min= Rs 800
🌸15min= Rs 1200
🌸 20min= Rs 1500

💰 *Bank payment and ez cash*💸

🙏🏻 If you need Live video verification, i will charge.Rs.200/=
*Verification amount deduct your main package*🌹🌹
🏵️ Audio verification free

💰 *Bank Transfer or ez cash only*