📸 මම තමයි පින්තුරයේ ඉන්නෙ. ලස්සන කෙල්ලන්ගෙ පොටො දාගෙන එන ඇන්ටිලා අක්කලාට රුවටෙන්න එපා . ✅
Hotels Visit Ok Bank Diposit only✅
Full Service✅
Full Night ✅
Body To Body✅

🙋Heloo Sir 🔞my Neme is Rosee
💝Years Old 27
Funny & Friendly 💝
👠height 164 cm

condition,💝

❎Lip Kis❌
❎ A.n.a.l ❌
✅With condom
Lesbian & Threesome Service NO ❌

⬇️⬇️ සියලූ දේ සදහන් කර ඇති බැවින් දැන්වීම බලන්න 🚫

💰One Hour 1 Shot Rs.7000... WithOut Rooms

2 Shot Rs.13,000 with Out


B T b Massage 💆 & full Service Rs.10,000. WithOut Room

💰Night 🛌 8.pm 6.am 🛀 Rs.28000.. with Room 🌹
👅Licking ✅
B.o.b Suck ✅
All Position✅ Drink 🍻✅ok
Smoking 🚭❎
Safety Place👣 Hide Parking. A/c & non Ac Hotels Room. එද්දී කලින් කොල් එකක් දෙන්න . ආන්සර් නොකරොත් ටිකකින් ගන්න .

genuine VVIP Customers 😘 number 👇 0720980070

Thalawathugodata , Baththaramula , madiwela , Visit Ok


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.