📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Cam service only

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


I need Tamil customers only
Contact with my
30 minutes
40 minutes
2,3 hours
Monthly payment
Weekend payment
All so available
What’s up number
0776161298

🌹 5min 500/= only

🌹 Full body show 10min 1000/=

🌹 Full voice only 15min 1500/=

🌹 Full body voice fingering show 20min 2000/=

🌹 Full body hot sound fingering 30min 3000/=

🌹 Dance 20min bathroom 3000/=

🌹 Urine 10min 1500/=

🌹 Audio fan 5min 400/=

🌹 10min 800/=

🌹 10min 1500/= dress change

🌹 20min with vegetables playing 2500/=

Available couple show...with my boy partner ❤️

💟 Couple show package 👫❤️

🌷 5 min 1000/= dick suckicg