📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

🌟VISIT OK 🌟FULL SERVICE 🌟 📽️🎬 CAM SHOW OK 🎥🛜

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🌟VISIT OK 🌟FULL SERVICE 🌟 📽️🎬 CAM SHOW OK 🎥🛜

❤️ MY CONTACT NUMBER ❤️
📲0719097458📞

👋HI Dear......
🤝Have a Nice Day,,,🌟

🪀 Im Inshu
🪀21 years old...
🪀Slim And Fair
🪀Im staying in Bambalapitiya Area
🪀Have a Safety and clean place, parking available in hide location,,,

💠FULL SERVICE CHARGES 💠

🌀1h Rs10000/=
🌀2h Rs18000/=
🌀3h Rs25000/=
🌀Full night Rs30000/= 8Hr ok for Unlimited Shots,,,


🔞No Conditions
No Anal...with condom

🚘🚕 Visit Ok Deposit Texi charge First + (Rs3000/=)✓ For Confirmation🚖💯

🎗️CAM SHOW CHARGES 💕

💞Rs2000 /= 05Mit❤️
💮Rs3000/= 10Mit❤️
💮Rs4000/= 20Mit❤️
💮Rs5000/= 30Mit❤️

🍭⛔No Conditions, 💯with Face...

💦Verification,,,❤️
🎙️Voice call...
🎞️ Pictures...
🪭EZ Cash And Bank deposit Ok,,,

💦Contact Me For VIP Costumers Only

🎗️📱0719097458📲

🌟🙏❤️Thanks ❤️🙏🌟