📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

VIP HOT NIKI Live Cam Show

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Hi I am Niki I am 23 Provide Live CAM Show and Single & Couple Live Show

🔥VERIFIED ADD🔥

Full Service නොකරන බව කරුනාවෙන් දන්වා සිටී🚫😡

🌼Doing Genuine Cam shows .🌼
💗 My package Details 💗

⏰ 3️ MIN Lips Show & Boobs play only💦 500
⏰ 5 MIN Full Body💦 1000
⏰ 10 MIN Full Body Show💦 2000
⏰ 10 MIN Full Body Show with Fingering💦 2500
⏰ 15 MIN Full Body Show with anl & Fingering💦 3000
⏰ 30 MIN Full Body Show with anl & Fingering best Feeling 💦 5000

💙 10 Min ROLEPLAY ( Boobs and Play Fingering ) 2500
❤️ 15 Min ROLEPLAY ( Boobs and Fingering ) 3000
💚 20 Min ROLEPLAY ( Boobs and Play with Dildo ) 5000
💙 1 Hour ROLEPLAY ( Boobs and Play with Dildo) 8000

🍓 10 Min ( ANAL PLAY WITH DILDO ) 3000
🍓 20 Min ( ANAL PLAY WITH DILDO ) 5000

🌸 10 Min y Dance With Bra & Panty 4000
🌸 20 Min y Dance With Bra & Panty 8000

💗 20-25Min Squirt Show 5000 (Two appoinments for Day only)

🥵 10 Min Couple Live show 5000
🥵 20 Min Couple Live show 10000
🥵 15 Min Couple y Dance & 10000 (Sp)

🔥 Video verification Available 200
🔥 Voice verification Available free
🔥 Contac Me on Whatsapp 0701276190

( වයස අවුරුදු 18 අඩු කිසිවෙකුට සේවාවන් නොදෙමි ඇමතීමෙන් වලකින්න 🔞😡)


🏦BANK PAYMENT 🖨
💴ESYCASH PAYMENT 💴 or USDT