📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

VIP Cam Show

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


𝐀𝐝𝐮𝐥𝐭𝐬 𝐨𝐧𝐥𝐲!!!
𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐨𝐬𝐞 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝟐𝟎 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐨𝐥𝐝.
වයස අවුරුදු 20ට වැඩි අය සඳහා පමණයි!
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hi, This is MAYA.
26 years old Friendly, Open minded Naughty Girl.
working in the private sector. also, I do modeling as a part time job.

It is my passion to exhibit my slim, curvy figure with unlimited erotic entitlement. Attached below is my Original 💯 Real Picture. I hope you guys enjoy seeing more of me.

VERIFICATION
i am committed to giving my full support to verify myself. so don't worry about that.

Welcome to
Mayas Magic Show Live 💖
(Professional Live Cam Show)

💚 5min - Rs.1000
(Welcome Show with Erotic Moves & B.o.o.b.s Play + Dirty Talk + y Sound)

🧡 10min - Rs.2000
(Full Body Show with Erotic Shakes & B.o.o.b.s Play + P.u.s.s.y Rub + Dirty Talk + y Sound)

❤️ 15min - Rs. 3500
(Hot Action Show with Erotic Dance & B.o.o.b.s Play with Oil Massage + P.u.s.s.y Fingering + Booty Play + Dirty Talk + y Sound)

💓 20 min - Rs. 5000
(Climax Show with y Role Play & Fully Oiled Body Sake, B.o.o.b.s Play, Fingure & Toy Masturbate to Orgasm + Booty Play + Dirty Talk + y Sound + 3 y pose Selfie Photo Sharing for Maya's memory (after the show))


Verification Available.
Video Call Verification Carge Rs.200
Voice Call Verification FREE

Payment Method: Bank Transfer

Please WhatsApp me for More Details.