📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

VIDEO VERIFICATION FREE වීඩියෝ සත්‍යාපනය නොමිලේ

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


VERIFIED✅
HI GENTLEMENS

IAM JULIY

20 YEARS FUN AND FRIENDLY GIRL. SEE BELLOW OFFER AND CONTACT ME.ATTACHED PIC IS 100% REAL.
GOOD COMMUNICATION SKEELS ENGLISH AND SINHALA

✅ VOICE VERIFICATION FREE
✅ VIDEO VERIFICATION FREE

❤️‍?VERIFICATION WITHOUT FACE ONLY ❤️‍?

? ✅ PLEASE READ PACKAGE DETAILS AFTER SEND MSG ?✅
☑️බොරු කරන අය සහ නිකරුණේ ප්‍රශ්න අහන අය Block කරනු ලැබේ☑️

Boob's SHOW 5 MINUTES RS 700

FULL BODY SHOW 10 MINUTES RS1200

⛔ WITHOUT FACE ⛔
?10min -2000/=
(B.oo. b playing & Pu.ssy playing Fing*ering

HOT SEXY DANCE SHOW 10 MINUTES RS 1600

HOT DANCE SHOW AND BOOBS AND PUSSY FINGERS PLAY SHOW

10 MINUTES RS 2500

❤️‍?? REQUEST ACCEPTED ?❤️‍?

?15Min- 2700/=
(B.o*bs & Pu.s*y Playing
with vibrator Fing*ering & A. NAL playing with Hot Talk)

WITH FACE SHOW

?20Min- 3500/=
(B.o.bs playing ,p.uss.y hard fin.gering TOY, an.al playing & ?LIPS SHOW ?hard voice and romantic

?30Min -4000/=
✅WITH FACE✅
(Bo.bs playing and pus*sy playing , finger*ing with toy an.l playing, Hot talk ,and you can see for I'm bathing , Hot dance.? 100%)

?35 Min -5000/=
✅WITH FACE✅
(Bo.bs playing and pus*sy playing , finger*ing with toy an.l playing, Hot talk ,and you can see for I'm bathing ,?Package List?*

(01) *Today special show ?? Boobs and pussy play fingering, Ass show & annel play fingering with juice comeout (Very hot ?) - Just Rs. 3000 for 15min show*

?Video verification ?

?1000 - 10 MIN
?1500 - 15 MIN
(BOO.BS & PUSS.Y PALY WITH FINGERING ALSO S.EX.Y HOT TALK N SOUNDS )

?2500 - 15 MIN ONE TOY OR DILDO
(BOO.BS & PUSS.Y PALY WITH FINGERING ALSO S.EXY HOT TALK N SOUNDS )

?3000 - 20 MIN ✅WITH FACE✅
?2 TOYS 1 DILDO?
((BOO.BS & PUSS.Y PALY WITH FINGERING ALSO Y HOT TALK N SOUNDS JUCE COME OUT )
?CATOGERY PACKAGE?
BELOW ALL PACKAGE DOING WITH FACE AND 2 TOYS ALSO HOT Y SOUNDS
?20 Min - 3000 -FEMDOM PUNISHMENT
?20 Min - 3000 -ANAL PLAY SESSION
?20 Min - 3000 -SE.XY DANCE
?20 Min - 3000 - GOLD.EN SH.OWER
?20 Min - 4000 -BATH SHOW AND BOOBS AND PLAY WITH HOT Y SOUNDS
J
?30Min -4000/=✅WITH FACE✅
BOO.BS, ,TOY OR DILDO,HOT TALK OR HARD TALK , ?Squirting 100%)

?45 Min -5500/=✅WITH FACE✅
BOO.BS, ,TOY OR DILDO,HOT TALK OR HARD TALK , AN.AL UR DURTY REQUEST ?Squirting 100%)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
??Roll play also available ??

☀️teacher
☀️mother
☀️sister
☀️daughter
☀️etc.
⬆️
20 min = 2000
30 min = 3000
40 min = 4000
50 min = 5000
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
? video Verification Rs 1000
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

??Voice call pacage with dirty talk ?️?

?05 min= 700
?10 min=1000
?15 min=1300
?20 min=1600
?30 min=2000
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
?? Chat package with 4tos and hot
voice msg ?

⭕ 30 min ( 1000/=)
⭕ 1 hr (1500/=)
⭕ 2 hr (2000/=)
⭕ 3 hr (2500/=)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

❤️with full face photo pacage ?

? 5 photo ?? 1000
? 10 photo ?? 2000
? 15 photo ?? 3000

=================================
? Record video 10 min 2000
? Record video 15 min 3000

?