📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

VERIFICATION WITH LIVE CAM SHOW

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Rs.1500
Book Now!
📷VERIFICATION WITH LIVE CAM SHOW කැම් සේවාව 📷

🌷HI
🌷AM SANAYA
🌷MY AGE 29
📷THIS IS MY REALL PICTURE
📱0774500819 WHATSAPP

🔜INCLUDING PACKAGES AND SERVICE

🔴10 MINUTE = 1500/=
✔️FULL BODY SHOW FINGERING AND VOICE

🔴20 MINUTE = 2500/=
✔️FULL BODY SHOW ANA.L PLAY FINGERING AND HOT DRY TALKING

🔴30 MINUTE = 5000/=
✔️FULL BODY SHOW BOO.BS PLAY PUS.Y PLAY ANA.L PLAY DANCE AND SHOWER

📷THIS IS MY REALL PICTURE
✔️AUDIO VERIFICATION FREE
✔️VIDIO VERIFICATION RS 500/=
👍VERY ROMANTIC SESSION
📱CONTACT WHATSAPP 0774500819
✔️( ගනුදෙනු තහවරවූපසු පරික්ෂාකර බලා සේවාව ලබාදෙනුලැබේ )👍
වයස අවුරුදු 18 අඩු අයසදහා සේවාව ලබාදෙන්නේනැත

✔️BANK TRANSFER OK
🌸WELCOME 🔴