📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

VERIFICATION FREE I'm still a little girl

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Hi, This is MAYA.
20 years old Friendly, Open minded Naughty Girl.
working in the private sector. also, I do modeling as a part time job.

I love to exhibit my Slim, y, Curvy Figure with Unlimited Erotic Moment. Attached below is my Original ? Real Picture. i pe you guys will like to see more of me.

ඇත්තම මගේ ෆොටෝ එකක් තමයි ඇඩ් එකට දාල තියෙන්නේ ෆොටෝ ශෙයර් කරන්නෙ නෑ
💌10 min Rs.1000/=
?Full body show/Boobs/ playing/Fingering and Toy.?

💌?15 min Rs.1500/=
?Full body show/Boobs/ playing/Fingering/Toy and Hot talk.?

💟?20 min Rs 2000/=
?Full body show/Boobs/ playing/Fingering/Toy/Hard talk/Anal show and Ugly Words.?


💌
?30 min Rs.3000/=
?Contains the above mentioned packages/ fun talk/Juice come out.?

Voice call fun..?
*10 min 500/= bad words, naughty sound
*20min 1000/= hard play, juicy, bad words,role play,
*40mnts 2000/= any thing
If u requst any one....
1hour 3000/=
( 4to shre)

(Chat packages)
*15 min chat ? 500/=
*30 min chat ? 1000/=
*1hour chat only ? 2000/=
(bad words....

15min - Rs. 3500
(Hot Action Show with Erotic Dance & B.o.o.b.s Play with Oil Mage + P.u.s.s.y Fingering + Booty Play + Dirty Talk + y Sound)

? 20 min - Rs. 5000
(Climax Show with y Role Play & Fully Oid Body Sake, B.o.o.b.s Play, Figuring & Toy Masturbate to Orgasm + Booty Play + Dirty Talk + y Sound + 3 y pose Selfie Pto Sharing for Mayas memory (after the show))


VERIFICATION
i am committed to giving my full support to verify myself. so don worry about t.