📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

VERIFICATION FREE GENUINE SARVICE

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


💟VIDEO VERIFY FREE 💟
....GENUINE SARVICE ..

?Real image attached no cheating so no time wasters

?Real Shanuki ?

?Hi guys ??
?I am Shanuki..?‍⚕‍ Stay at Nugegoda ?
✌️ age 24
?I am sexy party Girl ??

?Following attached is my Real photo ?

?MY PACKAGES?

?Hot Sexy Dancing show with Hot Feeling ??

??10 Minits = 1000 /-
❤️15 minits = 1500 /-
??25 minits = 2500 /-
❤️30 minits = 3500 /- ( Dancing available)

All session package - ?back front fingering & voice fun & touching & Full body show& Juice pass & all Position doing & Dancing & Bath show✊??

?? 5 minits = 1500 /-
❤️10 minits = 2000 /-
??15 minits = 3000 /-( Dancing available)
❤️20 minits = 4000 /-( Dancing available)
??30 minits = 6000 /-( Dancing available)

2000 - 15 MIN
(BOO.BS & PUSS.Y PALY WITH FINGERING ALSO S.EX.Y HOT TALK N SOUNDS )

?2500 - 15 MIN ONE TOY OR DILDO
(BOO.BS & PUSS.Y PALY WITH FINGERING ALSO S.EXY HOT TALK N SOUNDS )

?3000 - 20 MIN ✅WITH FACE✅
?2 TOYS 1 DILDO?
((BOO.BS & PUSS.Y PALY WITH FINGERING ALSO Y HOT TALK N SOUNDS JUCE COME OUT )
?CATOGERY PACKAGE?
BELOW ALL PACKAGE DOING WITH FACE AND 2 TOYS ALSO HOT Y SOUNDS
?20 Min - 3000 -FEMDOM PUNISHMENT
?20 Min - 3000 -ANAL PLAY SESSION
?20 Min - 3000 -SE.XY DANCE
?20 Min - 3000 - GOLD.EN SH.OWER
?20 Min - 4000 -BATH SHOW AND BOOBS AND PLAY WITH HOT Y SOUNDS

?30Min -5000/=✅WITH FACE✅
BOO.BS, ,TOY OR DILDO,HOT TALK OR HARD TALK , ?Squirting 100%)

?45 Min -7500/=✅WITH FACE✅
BOO.BS, ,TOY OR DILDO,HOT TALK OR HARD TALK , AN.AL UR DURTY REQUEST ?Squirting 100%)


? video Verification

?? payment Method
??Ez cash or Bank ok