📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Two Girls or couple visit

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


*Two Girls or Couple visit*

වැදගත් රැකියාවක නිරත වන ලස්සන තරුණ ගැහැණු ළමයි (Age 25 & 26) දෙදෙනෙකුගේ වෙනසක් අත්විඳින්න. සේවාව අවශ්‍ය වැදගත් අය පමණක් කතා කරන්න.කලින් වේලාව වෙන් කරවා ගන්න.අපගේ සේවාවන් පහතින්.

1. Bikini Dress Lesbian show

2. Couple sex show ( 1Boy and 1 girl)

3. 4 some ( Two Girls and 1 Boy)

4. Girl friend Experience ( 1 Girl service)

5. Lesbian show

6. Dancing sex show

7. Full Body treatments Male or Female

8. CAM sevices 📷

Please contact Appointments 071-9220650 (sadu & Niki)