📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Tamil girl available full service and cam service ❤️

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


👩‍💼IAM Janu
👩‍💼30 yrs
👩‍💼Chubby girl
👩‍💼Clean and sexy
💯My real picture
🍋Boobs size 42
😚Highh 5"5
😉Weight 75kg
👩‍💼IAM Tamil girl
✅Today available
✅Doing full service with more fun
❌No Anl❌❌❌
🍆With condem only
😘IAM really enjoyed girl 🍸 🚬 drinking smoking ok
📲Call me more details 🚗 visiting ok star hotels only❤️❤️
👫Couple service ok
📲Call me genuine VIP customer only📲0778163905