📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Sexy girl CAM SHOW) ඔයාට පාලූද😍 එන්න සැපක් ගන්න 😍🥵

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


I am shariya
25 years old
Tattoo girl
Please dont call time wasters
No free service
Don't ask anything free

01) Normal Packages
(Boobs Playing,Pussy Fingering, Anal, Hard Talks Feelings Sounds)💥

5 Mints 500/=
10 Mints 1000/=
15 Mints 1500/=
20 Mints 2000/=

02)Hot Dancing Show Sexy Feelings Face & Hot dress. 😍🍒

5 Mints 700/=
10 Mints 1000/=
15 Mints 2000/=
20 Mints 3000/=

04) Toys Playing Hot Package 💄🍆

5 Mints 700/=
10 Mints 1000/=
15 Mints 1500/=
20 Mints 2000/=
With Half Face Extra Add 300/=

05) Roller Playing Packages Or Femdom Packages 💝❤‍🔥

5 Mints 100/=
10 Mints 1400/=
15 Mints 1900/=
20 Mints 2400/=

06) Juice Come Out Fun💦

5 Mints 800/=
10 Mints 1300/=
15 Mints 1500/=
20 Mints 2000/=
With Half Face extra Add 300/=

07) Hot Bathing & Dancing Show with Face🚿

5 Mints 1000/=
10 Mints 2000/=
15 Mints 3000/=
20 Mints 4000/=

08) Hot & Sexy Saree Dance Packages With Face 🔥💥

5 Mints 1300/=
10 Mints 2200/=
15 Mints 3200/=
20 Mints 4000/=

09) All Session Fun Packages බබා මේකේ නම් ඔක්කොම තියෙනවා මේ පැකේජ් එක ගත්තොත් සුපිරි හොදේ 🥰❤😘

5 Mints 2000/=
10 Mints 3000/=
15 Mints 4000/=
20 Mints 5000/=

Payment Method
Bank Transfer ❤❤️❤️

Come Enjoy With Me Babe 🥰😘😍