කඩවත ප්‍රදේශයේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ කාර්යබහුල SPA ආයතනයක් සදහා කඩිසර සුහදශීලී කාන්තාවන් සදහා රැකියා ඇබෑර්තු
දයිනිකව මාසිකව අසීමිතව උපයන්න
ආරක්ෂාකාරී වටපිටාවක් සහිත ඉතා පිරිසිදු ස්ථානයකි
පාර්ට් ටයිම් ලෙස හෝ ෆුල් ටයිම් ලෙස සේවය කළ හැකිය
ඔබගේ දක්ෂතාව මත ඉහළ ආදායමක්
දැන්ම අමතන්න 0713672071


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.