📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

🇷🇺 Russian Girl First day 🇷🇺

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Hello Everyone, am Bella Anderson.. 🍑
living in sri lanka..
❤ 23 years old russian cute girl ❤️
🍉genuine and superb services 👙

🍑🦄👙This is my package deatils👙🦄🍑

MEETUPS PACKAGES

🟡Location : Bambalapitiya
Place: Appartement
Time: 1.5hrs 2 times
Rate: 15000 (3000 advance is mandotory)

CAMSHOW PACKAGES

🟡 5 MIN - 800/= BOOBS PLAY. AND PU.SSY PLAY

🟡10 MIN - 1500/= BOOBS AND PLAY AND FINGERING AND ANAL PLAY

🟡15 Min - 2000/= BOOBS PLAY , PLAY AND FINGERINGS AND ANAL PLAY

🟡20 MIN - 3000/= BOOBS PLAY , PLAY AND FINGERING AND ANAL PLAY AND DANCE SHOW

🟡min 30 - 4000/= BOOBS PLAY , PLAY AND FINGERINGS AND ANAL PLAY AND DANCE , SHOWER

🛑🛑🛑
NOTE :
Genuine customers only.
Audio varification available
video verification 500
Contact me via whatapp only
paypal and crypto