කාන්තාවනට පමනයි

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


ඔයාගේ මහන්සිය තෙහෙට්ටුව
නැති කර ගන්න 😊100%ක්‌ විස්වාසනීය සේවාවක් ලබාගන්න 😊
කාන්තා ඔබ සදහාම පමණක් සේවය..
අවු 22ක කඩවසම් පුද්ගලයකු වන
මගේ සේවාව දැන් කාන්තා ඔබ‍ට ☺️
ඔබ ආස විදිහට ☺️ඔයා කැමති තැනකට
මං එනවා ☺️