📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Rithu Genuine Live Cam New Fresh Girl

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🛑මෙම සේවාවන් 20 වැඩි අය සඳහා පමණි

🙏Hi,
🟣I'm Rithu
🟡33 year MY NUMBER 0765924316
🔴Real photo attached
🟢No Full Service,,,
🟣I'm doing without face cam show
🟡 Call me now to get lovely and trustfull service

❤️ 5 MIN RS 700/-
❤️ 10 MIN RS 1000/-
❤️ 15 MIN RS 1500/-
❤️ 20 MIN RS 2000/-

👉audio verification free

👉If you need video verification, i will charge.Rs.300/

🟥Rs.300ක් වැනි සුළු මුදලක් ගෙවා vedio verification ලබා ගැනීමට කාරුණික වන්න.නිකරුනේ video verification ඉල්ලා ඔබගේත් මගෙත් කාලය අපතේ නොයවන්න.

👉 Payment
💰 Bank transfer
💰 Ez Cash

🚫No photo sharing.attached photo is my real one.so Pls don’t ask.
👉 Please send me screen shot or photo of slip after payment.
🚫 බොරු slip එවීමෙන් වළකින්න.ඔබ විසින් එවන slip මා online හරහා පරීක්ශා කරන බැවින් නිකරුණේ කාලය බොරු slip එවීම සඳහා වැය නොකරන්

👉 Please bs kind enough to contact via whatsapp.
👉 Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වීමට කාරුණික වන්න.
♥️ My whatsapp number- 0765924316
Massage Therapist Wadduwa