📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Real Muslim without face live cam show 🧕🥰💋❤️

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


WELCOME TO MY SHOW 💋
I AM SHIFANI 🥰
AGE 25🤩
REAL MUSLIM GIRL 🧕
WITHOUT FACE CAM SHOW 😷
GENUINE SERVICE 👍🤝

5 MIN 600 BOOBS PLAY 🤩🥰💋

10 MIN 1100 BOOBS PLAY P*U*S*S*Y PLAY 🤩🥰💋

15 MIN 1600 BOOBS PLAY P*U*S*S*Y FINGERING 💋🥰🤩

20 MIN 2100 BOOBS PLAY P*U*S*S*Y FINGERING HOT SOUND DIRTY TALK 💋🥰🤩

25 MIN 2600 FULL N*U*D*E DANCE FULL BODY PLAY WITH SOUNDS 💋🥰🤩💃

30 MIN 3000 FULL N*U*D(E BEST A*N*A*L FINGERING HOT SOUND DIRTY TALK FULL BODY PLAY 💋🥰🤩😛😘😋😍

COUPLE FULL F*U*C*K*I*N*G SHOW
4000 RS 20 MIN
👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👨👩‍❤️‍💋‍👨

VIDEO VERIFICATION 300 🏛
AUDIO CL VERIFICATION 🆓️

❌️ NO PIC SHARING
❌️ NO FULL SERVICE
🙏 PLEASE DONT ASK