📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Real Live cam show 📷

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


welcome 🙏

I am genuine Girl 👉This Service only for Genuine Costemar ☺️

Hi Gentlemen 👍

☺️"I ..... am Poorni ❤️

This is 100% My Reyal pic 👊

👉25 Years old 💋
👉Beutiful & Hot Girl

Clear camera 📷

My pakage 👍❤️


💋 05 min Rs 500/=
👙Full Body show & Boobs

💋10 min Rs 1000/=
👙Full Body show & Boobs/playing & Fingering👅

💋15 min Rs 1500
👙 Full Body show &Boobs/ playing/Fingering & Hot talk 💋👅

💋20 min Rs 2000
👙Full Body Show & Boobs / playing/ Fingering 👅

💋30 min Rs 3000
👙Contains the above mentioned pacages / Fun talk & Jucce come out 💋👙

💋10 min Rs 600
Voice Sex fun👙💋

💋10 min RS 1000
👙💋 Bra panty change 👍

⭕️Video Vetificaion 300
⭕️Oudio Vetificaion free🤐නිකරැනේ මැසෙජ් කරන්න එපා සේවාව අවශ්‍ය නම් විතරක් ගන්න නැත්තම් බ්ලොක් කරනවා .....👍

🤐 බොරැ Slip එවීමෙන් වලකින්න

Deposit/ ATM
Bank
......................

Thankyou 👊✋