📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

RS.700/= HOT TEEN GIRL TEENA CAM GIRL

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


100% genuine live cam show 💥

Hi Im Teena

Hot and young Girl I Do Naughty Live Cam show
I am 24 years old

This is ❤️ My Real Picture

Audio ❤️ verification Free

Video ❤️ verification Rs 200

My packages 😋

5 minute 700/= Boobs show

10 minute 1200/= Full body show

15 minute - 1700/=

20 minute 2400/= Toy play, Full body show, Fingering and hot talk

30 minute 3400/= Face, Toy play, Full body show, Fingering, Hot talk and hot dance

Contact me whatsapp 0769174741