📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

REAL LIVE CAM SHOW FREE VERIFICATION

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🔴 I AM GAYESHA...
🔴 AGE 20....
🔴 මගේ ඇත්තම පින්තූරයක් දලා තියන්නේ.....
🔴 VERSION FREE

✅10 MIN-1000/= BOOBS AND PUSSY SHOW WITH FINGERING

✅15 MIN - 1500/= BOOBS AND PUSSY SHOW WITH FINGERING, ANAL SHOW

✅20 MIN - 2000/= BOOBS AND PUSSY SHOW WITH FINGERING, ANAL SHOW WITH DOGGY STYLE (full nude)

2 ✅Boobs pussy.. ass.plya fingarin..PANTY, bra..remove with glass inside..big ass dancing Abya 1by1 remove.. Rolly play.. With full face..juse come out. romantk.tekin..HOT.GOOD.SOUNDS BEST PAKEJ. FULL FACE Minit...30..3000

Minit...35...4500

Minit...40...8000

VIP CAM SERVICE

❤️‍🔥😘 REQUEST ACCEPTED 😘❤️‍🔥

🌼15Min- 2700/=
(B.o*bs & Pu.s*y Playing
with vibrator Fing*ering & A. NAL playing with Hot Talk)

WITH FACE SHOW

🌼20Min- 3500/=
(B.o.bs playing ,p.uss.y hard fin.gering TOY, an.al playing & 💋LIPS SHOW 👄hard voice and romantic

🌼30Min -4000/=
✅WITH FACE✅
(Bo.bs playing and pus*sy playing , finger*ing with toy an.l playing, Hot talk ,and you can see for I'm bathing , Hot dance.💦 100%)

🌼35 Min -5000/=
✅WITH FACE✅
(Bo.bs playing and pus*sy playing , finger*ing with toy an.l playing, Hot talk ,and you can see for I'm bathing , Hot dance.💦Squirting 100%)

✅ VOICE VERIFICATION FREE
✅ VIDEO VERIFICATION FREE

❤️‍🔥VERIFICATION WITH FACE ONLY ❤️‍🔥

💯 ✅ PLEASE READ PACKAGE DETAILS AFTER SEND MSG 💯✅

⬛ 20 Minute ⏰ = Rs.4000 💵
( Suking 👅,fingering , Anal playing ,Boobs Suking ,lips kissing 💋 full body show ,voice sound , two gril happy Ending 💦 )


⬛ 30 minute ⏰ = Rs.5500💵

( Bath show ,69 😛, Real Lesbian full show ,Anal playing ,❤️Toy playing , fingering , suking ,Happy Ending 💦,goldan shawar 💧, Voice sound )

🥳 you can any request..🙂

📞audio sex fun
👄10 minutes 1500
👄20 minutes 2500 roleplay(dirty talks.femdom.punishment)
👄30 minutes 3500 - role play...you can any request..

🔥sex chat..(messages/voice messages & sex photo share without face)

🖤10 minutes 1000
🖤15 minutes 1500...
🍷5 photos 1000 - withface.
🍷10 photos 2000 - with face.👉🏿10 Minutes Full body show , P.ussy Playing & B.oobs Playing ( Rs.3000)GF

👉🏿20 Minutes Full Body Swing B.oobs & P.ussy Playing ( Rs.4000) with Crying Sound 💋😲

👉🏿30 Minutes P.ussy Playing , B.oobs Playing, S.ex Dancing & Ex Gf Talk 😍💙 with full sound (Rs.6000)ONLY CAM SHOW NOT ASK FOR FULL SERVICE❌❌❌( කැම් SHOW විතරයි කරන්නේ FULL SERVICE කරන්නේ නැහැ❌❌❌)

This is my real picture. Don ask more pictures.
Pase do not call time wasters.
Genuine customers call me.