📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

REAL CAM SHOW

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


WELCOME 🙏

HI SIR 🖐️ I AM RuBi
🌹age 24🌹 study girl


🫰HOT & SEXY GIRL🫰

🎀my real photo attached🎀

❤️RS 1000 / = 05 min _full body show only

❤️Rs 1500 /=10 min_audio fun


❤️RS 2000/= 15 min_pussy playing , hot sound ,boobs show


❤️Rs 2500/=full body playing show ,hot sound, juice come out


💜❤‍🩹Rs 3000/=golden shower, dancing , dress changing , boobs playing

*👉AUDIO PACKEGE👈*

📞05 MIN = RS 800/=
📞10 MIN =1500/=
📞20 MIN=2500/=

🎀👉If u need live video verification , i will charge. Rs.300/=
🙏rs.300/=වැනි සුලු මුදලක් ගෙවා vedio verification ලබා ගැනිමට කාරුණික වන්න , නිකරුණේ කාලය කා නොදමන්න ....🙏


🌹audio verification free🌹
👉No photo sharing👈

What's P only 📞☎️
0762176388

Payment = bank.deposit / online transfer only