දැන්විම් දාන්න කතාකරන්න விளம்பரம் மட்டுமே ADS POSTING ONLY

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


♥️ දැන්විම් පළ කිරිම පමණයි
💙ADS POSTING ONLY
💜️விளம்பரங்களை மட்டும்
வெளியிடுகிறது


🌹ඔබට අවශ්‍ය දැන්විම් පළකර ගත හැක

🌹நீங்கள் விரும்பும் விளம்பரங்களை இடுகையிடலாம்.

🌹 ඡායාරූපය 0760871262 යන අංකයට
whtsapp කරන්න.

🌹අදාල දැන්වීම් ගාස්තුව 0760871262 යන
අංකයට EZCASH කර අදාල රිසිටිපත
whtsapp කිරිමෙන් ඔබගේ දැන්වීම්
පහසුවෙන් සහ ඉක්මනින් පළකර ගත
හැක.

🌹தொடர்புடைய விளம்பரக் கட்டணம் 0760871262 ஆகும்
எண் மற்றும் அதற்குரிய ரசீதுக்கு EZCASH
வாட்ஸ்அப் மூலம் உங்கள் விளம்பரங்கள்
எளிதாகவும் விரைவாகவும் வெளியிடவும்
இருக்கமுடியும்.

🌹 EZCASH සහ BANK TRANSFER මගින් ගෙවිම් කළ හැක


♥️ விரைவாகவும் எளிதாகவும் விளம்பரங்களை இடுகையிட எங்களுடன் பேசுங்கள்.👌

🌹நீங்கள் விரும்பும் அனைத்து இணையதளங்களிலும் விளம்பரங்களை இடுகையிடலாம் மற்றும் தொகுப்புகளைப் பெறும்போது சிறப்புத் தள்ளுபடிகளைப் பெறலாம்.

🌹 0760871262 என்ற எண்ணுக்கு புகைப்படம்
whatsapp செய்யுங்கள்

🌹பொருந்தக்கூடிய விளம்பரக் கட்டணம் 0760871262
எண் மற்றும் அதற்கான ரசீதுக்கு EZCASH
வாட்ஸ்அப் மூலம் உங்கள் விளம்பரங்கள்
எளிதாகவும் விரைவாகவும் வெளியிடவும்
இருக்கமுடியும்.

🌹 EZCASH மற்றும் BANK TRANSFER மூலம் பணம் செலுத்தலாம்

🌹ADS posting only Bank transfer and Ezcash