🟥🟥🟥පිරිමි අය ඇමතිමෙන් වලකින්න(This service only for ladies)🟥🟥🟥

🔥Hi Iam 32 years handsome boy🔥

✴️ඔබ සොදුරැ පහසක් ලබාගැනිමට කැමති කාන්තාවක් නමි මා සමග ඔබගේ සෑම අශාවක්ම ඉටුකරගැනිමට හැකිය.✴️

✴️මා ඔබගේ හොද මිතුරකු වශයෙන් කාලය ගතකරිමට අවශ්‍යනමි මාහට call කර ඉන්න තැනකට රැගෙන යන්න. මා ඔබට අවශ්‍ය උපරිම වින්දනය ලබාදෙන්නමි.✴️
📲 0743117873


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න