📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

🧜‍♀️New👙Video🧚‍♀️Calls👸

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


📩Message WhatsApp
0774161328

🧚‍♀️I am Eshani
🕰️23 Years Old
🏠From Moratuwa
🔞No full service 🙏

1️⃣Rs 1000=10 minutes🍎B00bs and🍩pu$$y play

2️⃣Rs2000=20 minutes🍎🍩🦹‍♀️play With face

3️⃣Rs3000=30 minutes🍎🍩🦹‍♀️💃play with dance

📲Ez cash
📲M cash
🏧Bank transfer(Online/Deposits)

📩Message WhatsApp
0774161328