📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

New Shemale Kadawatha Full Service 😋

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Hi Sir I’m Sherya (Official Shemale)🐣🌈

My age 24 years old,My Body Language is slim
y Look🫦💋,My Skin Colour Is Asian Bold Colour🙋🏼‍♀️
Full Service with Live Cam📷.
My Contact Number:0719452195

🌿 Location - Ragama | nittambuwa | mahara | balummahara | yakkala | gampaha

Doing Full Service At Kadawatha My Own House(Private Personal Villa)🏡
2000 For 1 Hour 💸
Anal Service Within Room
[No visit🚫]
Full Service
•Lip kiss 💋
•Sucking
•Anal Play
•Body Licking 👅
•Ball Sucking
•Rimming 😍
•Red Nipple Play
•Ass Licking🥰
•Cum In Mouth 👄
•Cum in Face😊
•Cum In Body

•My Super Tight Anal Hole
•Backside Hard Anal Ok
•Hard Deep Throat
•Doggy Style Ok
•Hair Pulling Hard Ok
•Any Posstions Ok
•Top & Bottom Ok
•Dick Size 7 Inches
•15,000 For Unlimited Full Night

•Cam Service Prices📷
•5 Min= Rs.1000
•10 Min=Rs.2000
•15 Min=Rs.3000
•20 Min=Rs.4000
For Verifying= Rs. 500
This is My Real Pic
Only Genuine Customers Call 📞
Don’t Call Time Wasters 🚫
Early Morning 10.30 A.m-Midnight 2.00 A.m
Bye bye 🥰🤭🫣